Samorządowy Lider Edukacji

aktualizacja: 2015-12-09 11:30:00

Certyfika dla Gminy Stepnica. Link prowadzi do powiększonej wersji.W dniu 30 października 2014 r. w auli Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się spotkanie podsumowujące IV edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji".    Gmina Stepnica jako jedyna gmina województwa zachodniopomorskiego otrzymała certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”. Certyfikat z rąk Przewodniczącego Komisji Certyfikacyjnej odebrała  Stanisława Rzymczyk Zastępca Burmistrza. 

Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” przyznaje Komisja Certyfikacyjna złożona z naukowców- ekspertów, reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski, którzy zajmują się problematyką zarządzania, rozwoju edukacji oraz polityki samorządowej. Proces certyfikacji  jest kilkuetapowy. Samorządy uczestniczące w programie wypełniają specjalną ankietę, a następnie eksperci analizują i weryfikują przedstawione w nich informacje. Weryfikacja prowadzona jest na podstawie dokumentacji (np. strategii oświatowej, regulaminów, projektów europejskich), informacji pozyskanych z instytucji publicznych, danych Systemu Informacji Oświatowej itd.Eksperci badają m.in. jakość oferty edukacyjnej gmin, jej zgodność z lokalnymi potrzebami, innowacyjność działań podejmowanych w sferze oświaty, efektywność polityki inwestycyjnej samorządu czy skuteczność w pozyskiwaniu i wydatkowaniu funduszy zewnętrznych na szkolnictwo.

Eksperci Komisji Certyfikacyjnej podkreślają, że Gmina Stepnica systematycznie realizuje inwestycje w bazę dydaktyczną, w tym zwłaszcza pomoce naukowe umożliwiające uczniom nabycie zdolności posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi, tak istotnymi w warunkach rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Gmina dużą wagę przywiązuje do działań ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zdaniem ekspertów Gmina Stepnica prowadzi racjonalną i efektywną politykę edukacyjną, której jednym ze świadectw jest szeroka i zróżnicowana oferta oświatowa. Szkoły Gminy Stepnica uczestniczyły w wartościowych projektach  europejskich, dzięki którym wachlarz organizowanych warsztatów, seminariów i ćwiczeń rozwijających został poszerzony.

Bardzo wysoko oceniono także działania władz Gminy Stepnica w zakresie tworzenia bazy do działalności edukacyjno-wychowawczej i sportowo-rekreacyjnej. Infrastruktura jest wykorzystywana również na potrzeby organizacji wakacyjnych wydarzeń artystycznych i aktywizujących społeczność lokalną, które stanowią dodatkowy atut gminy.