Konsultacje społeczne Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016-2019

aktualizacja: 2016-07-04 12:41:01

konsultacje społeczne

Na podstawie  Uchwały Nr XIX/212/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 13 lutego 2013 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, w związku z Zarządzaniem Nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 czerwca2016 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016 - 2019
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica  podaje do wiadomości publicznej,  iż w okresie od 1.  do 22. lipca 2016 r. odbywają się   konsultacje społeczne w gminie Stepnica  w przedmiocie: projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016 – 2019

Projekt Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica  na lata 2016-2019, opracowano na podstawie delegacji wynikającej delegacji wynikającej z art. 7ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015, poz.581), w  myśl którego gmina zobowiązana jest do opracowania, realizacji oraz oceny efektów programów zdrowotnych wynikających z potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.   

Dokumentacja w sprawie konsultacji do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem : http://bip.stepnica.pl/dokumenty/6073

                                                                Andrzej Wyganowski 
                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica