Rozpoczęcie przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki i Portowej

aktualizacja: 2017-06-05 13:01:14

Od poniedziałku rozpoczęły się prace budowlane w ramach projektu pn „Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 13.02.2017 r. a teren budowy przekazano w dniu 15.02.2017 r. Termin zakończenia przebudowy określono na 10.10.2017 r. Wykonawcą robót będzie firma Derylak-Bud sp. z o.o. z Kamienia Pomorskiego.

Dzięki przebudowie ul. T. Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy znacząco poprawi się ich jakość oraz skomunikowanie wewnętrzne Ponadto inwestycja wpłynie na zwiększenie efektywności funkcjonowania układu drogowego, pozwalającego na płynne wyprowadzenie ruchu lokalnego do drogi wojewódzkiej nr 111 oraz docelowo do sieci TEN-T (droga krajowa S-3) jak również usprawni dostęp do portu morskiego w Stepnicy.  Dzięki budowie nowej kanalizacji deszczowej zniknie problem zalewania skrzyżowania ul Kościuszki - Krzywoustego. Projekt wpisany jest na  listę projektów strategicznych do realizacji w ramach ZIT RPO WZ 2014-2020.

logotypy RPO Pomorze Zachodnie i Unia Europejska

Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej realizowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego


 

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy Portowej oraz Kościuszki w Stepnicy o łącznej długości 593,97 m. Projekt zakłada przeprowadzenie następujących prac: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze oraz inwentaryzacja powykonawcza; roboty ziemne; odwodnienie korpusu drogowego; podbudowy; nawierzchnie; urządzenia bezpieczeństwa ruchu; elementy ulic; zieleń drogowa (branża drogowa), demontaż sieci i przyłączy energetycznych 0,4 kV oraz oświetlenia ulicznego; budowa sieci energetycznej 0,4 kV; budowa przyłączy energetycznych 0,4 kV (branża elektryczna), kanalizacja deszczowa - rurociąg tłoczny; kanalizacja deszczowa grawitacyjna; zbiornik retencyjny ZB – 1; układ podczyszczania wód deszczowych. Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano poniesienie wydatków na: dokumentację techniczną; nadzór inwestorski oraz promocję projektu. Projekt jest realizowany na drogach gminnych wskazanych w Strategii ZIT SOM. Drogi te stanowią drogę alternatywną do zmodernizowanego portu przeładunkowego w Stepnicy, w którym planuje się przeładunek do 300 tys. ton/r. ul. T. Kościuszki i ul. Portowa umożliwiają bezpośredni dojazd do Portu Morskiego w Stepnicy. Ponadto ulica T. Kościuszki bezpośrednio łączy drogę wojewódzką nr 111 z Portem. Port handlowy stanowi potencjalny teren inwestycyjny dla firm z branży transportu morskiego i przeładunku towarów. Inwestycja zakłada realizację działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, uwzględnia zasady uniwersalnego projektowania oraz bierze pod uwagę potrzeby osób niepełnosprawnych (z tego względu zaplanowano m.in. wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych).