Nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców

aktualizacja: 2017-04-03 12:56:35

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM).

Termin, od którego można składać wnioski 2 marca 2017 r. Termin, do którego można składać wnioski 5 maja 2017 r.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.7 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP realizującym inwestycje na obszarze SOM, tj.:
a)    mikroprzedsiębiorstwom,
b)    małym przedsiębiorstwom,
c)    średnim przedsiębiorstwom
w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.  W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów polegających na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w grunty, budynki, budowle, maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, prowadzące do:

  • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
  • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
  • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

2.   Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

3.   W ramach Działania 1.7 premiowane będą projekty, które w jak największym stopniu przyczynią się do realizacji Strategii ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Pozostałe informacje wraz zregulaminem naboru znajduje się na stronie http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/17-inwestycje-przedsiebiorstw-w-ramach-strategii-zit-dla-szczecinskiego-obszaru-metropolitalnego-som