Komunikat

aktualizacja: 2018-10-17 15:07:13

K O M U N I K A T

W związku długotrwałym brakiem opadów deszczu i dużym zagrożeniem pożarowym w nawiązaniu do ostatnich zdarzeń pożarowych związanych z pożarami balotów siana informuję o zasadach składowania produktów roślinnych:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

Rozdział 10

§ 42.1 Strefa pożarowa sterty, stogu, brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.

2. Przy ustawianiu stert ,stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

1) od budynków wykonanych z materiałów:

a) palnych – 30 m;

b) niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnych – 20 m;

2) od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;

3) od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;

4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;

5) od lasów i terenów zalesionych - 100 m;

6) między stertami , stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.

3. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymywać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

§43.Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

mgr Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica