Informacja dotycząca inwestycji "Budowa hali produkcyjnej oraz montaż instalacji do przetwarzania sadzy (...)"

aktualizacja: 2018-10-17 11:49:19

Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej www.nowa-stepnica.x25.pl oraz na profilu społecznościowym facebook Pana Saszy Kordzielewskiego i jego komitetu Gmina dla Mieszkańców -Stepnica ukazała się kłamliwa informacja jakoby burmistrz, urząd miasta i gminy w sposób tajny chcą uruchomić zakład w Stepnicy, który będzie przetwarzał sadzę.

Szanowni Państwo,

Ani burmistrz ani urząd miasta i gminy nie mają takiej możliwości. Każda zainteresowana osoba, instytucja ma prawo złożyć do burmistrza wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Burmistrz nie ma prawa takiego wniosku odrzucić, musi wniosek poddać określonej prawem procedurze, i tak się również stało w tej sprawie.

Procedura przebiega w następującym trybie.

Firma rCB Sp. z o.o. z Polic złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowa hali produkcyjnej oraz montaż instalacji do przetwarzania sadzy zlokalizowanej przy ul. Portowej 10, na dz. o nr ewidencyjnym 651/1, 650,1 i 418/9 obręb Stepnica-1, miasto Stepnica". Burmistrz jako organ, do którego wpłynął wniosek nie ma podstaw prawnych, aby nie wszczynać postępowania w sprawie oraz przeprowadzać postępowania administracyjnego nakazanego prawem. Przedmiotowa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć z tzw. drugiej grupy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r., czyli mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ( § 3 ust. 1 pkt 1 i 80).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko o wszczęciu postępowania administracyjnego powiadomiono strony postępowania poprzez zawiadomienie oraz wystąpiono do organów takich jak: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie oraz Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu. Zgodnie z Kodeksem postepowania administracyjnego liczba stron postępowania nie przekracza 20, w związku z powyższym na tym etapie nie publikuje się obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stepnica.

Biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w najbliższym czasie zostanie wydane postanowienie dot. konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu dot. przedmiotowej inwestycji.

Po wydaniu w/w postanowienia postępowanie będzie prowadzone w tzw. pełnej procedurze, czyli będą zamieszczane obwieszczenia dot. prowadzonego postępowania na BIP-ie i w sposób zwyczajowo przyjęty czyli na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

Przedmiotowy teren tj. działki nr 651/1, 650,1 i 418/9 obręb Stepnica-1 nie są objęte obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, w związku z powyższym błędną jest informacja podana przez Pana Saszę Kordzielewskiego, iż cytuję "że plan zagospodarowania przestrzennego na to pozwala".

Błędem jest również to, iż komukolwiek utrudnia się dostęp do informacji. Nie jest prawdą, iż mieszkańcom odmawia się informacji. W przedmiotowej sprawie dzwoniła tylko jedna osoba i została udzielona jest wyczerpująca odpowiedź w sprawie. Podczas rozmowy wyjaśniono, iż sprawa dotyczy złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zostanie wydane postanowienie dot. konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania inwestycji na środowisko i określające zakres raportu oraz postanowienie zawieszające postępowanie do czasu przedłożenia dokumentu. Otrzymanie decyzji środowiskowej nie oznacza, iż inwestor przystąpi do budowy. Konieczne jest również m.in. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę.

W związku z powyższym prowadzone postępowanie administracyjne jest zgodne z przepisami prawa. Burmistrz jako organ, do którego wpłynął wniosek nie może odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego, jeżeli wniosek jest kompletny.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że nie jest moim zamiarem umożliwienie działalności szkodliwej dla środowiska inwestycji. Zawsze była i jest dla mnie decydująca opinia mieszkańców. Tak było w przypadku zamiaru budowy biogazowni, i tak będzie w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia. Jeszcze raz informuję, że burmistrz obojętnie czy to jest Andrzej Wyganowski czy będzie to ktoś inny nie ma możliwości odrzucenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia narzuconej przepisami prawa procedury.

A tak na marginesie ile trzeba mieć w sobie złej woli, aby oczerniać ludzi uczciwie pracujących dla naszej gminy. Osądźcie to Państwo sami.

                                                               Andrzej Wyganowski

                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica