Informacja dla mieszkańców

aktualizacja: 2018-10-22 07:41:03

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej www.nowa-stepnica.pl  zamieszczono kłamliwy artykuł pt. „Jak gmina Stepnica straciła 20 milionów?”. Pisze się w nim, że przez naszą opieszałość gmina straciła prawie 20 milionów złotych.

Odnosząc się do postawionego nam zarzutu, chcieliśmy Państwa poinformować, że opodatkowane grunty przeszły w trwały zarząd Urzędu Morskiego na podstawie decyzji Starosty Goleniowskiego z dnia 31 grudnia 2002 r. STĄD OBOWIĄZEK PODATKOWY POWSTAŁ 1 STYCZNIA 2003R. zgodnie z art. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który mówi, że „obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku”. Na podstawie tej decyzji starosta wprowadził zmiany w ewidencji gruntów, a podstawą wymiaru podatków jest właśnie ewidencja gruntów.

Kłamstwem jest też informacja, że gmina wydała decyzje po dwóch latach, a przez dwa lata nie robiła nic. Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w listopadzie 2006 r., a pierwsze decyzja wydana była w styczniu 2007 r. To było długotrwałe postępowanie zarówno w gminie Stepnica, jak i w gminie Świnoujście, ponieważ było nowe dla wszystkich stron, łącznie z Samorządowym Kolegium Odwoławczym, pełne różnych skomplikowanych pojęć, nieznanych dotychczas w codziennych postępowaniach podatkowych. Dla przykładu Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło moją decyzję i nakazało przeprowadzić postępowanie dowodowe i ustalić czy aby na pewno opodatkowane grunty nie leżą pod wodami płynącymi, gdyż Urząd Morski uważał, że wody te są płynące, a takie nie podlegały opodatkowaniu. Musieliśmy udowodnić, że morskie wody wewnętrzne nie stanowią wód płynących. Postępowanie trwało dwa lata i zakończone zostało sukcesem.

W artykule zarzuca się nam dopuszczenie do przedawnienia roku 2002. Jednakże dopełniliśmy wszystkich starań i nie dopuściliśmy do przedawnienia należnych nam podatków. Jeszcze przed wszczęciem postępowania, w październiku 2006 r. wystąpiliśmy do Starostwa Powiatowego o udzielenie informacji na temat użytków posiadanych przez Urząd Morski od dnia 1 stycznia 2001 r. biorąc pod uwagę ewentualne wszczęcie postępowania za okres 5 lat wstecz, zgodnie z przepisami. Jednakże po otrzymaniu informacji z powiatu, mogliśmy opodatkować Urząd Morski od 2003 roku. Tym bardziej uważamy powyższy zarzut za mocno krzywdzący.

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica