Informacja dla Mieszkańców Gminy Stepnica

aktualizacja: 2018-12-17 11:23:01

Szanowni Państwo
Kontynuując przekazywane informacje dotyczące inwestycji pod nazwą „Budowa hali produkcyjnej oraz montaż instalacji do przetwarzania sadzy, zlokalizowanej przy ul. Portowej 10, na dz. o nr ewidencyjnych 651/1, 650/1 i 418/9 obręb Stepnica-1, miasto Stepnica”,  informuje, co następuje. 
W dniu 04.12.2018 r. do tut. urzędu wpłynął drogą mailową wniosek firmy rCB Sp. z o.o. o wycofanie wniosku w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. 
W dniu 05.12.2018 r. pismem znak AOŚ.6220.5.81.2018.AS zawiadomiono strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się i zapoznania z dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji umarzającej w/w postępowanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
 Po upływie 7 dni od otrzymania przez ostatnią ze stron zawiadomienia i braku wniesienia sprzeciwu będzie wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie hali produkcyjnej oraz montaż instalacji do przetwarzania sadzy, zlokalizowanej przy ul. Portowej 10, na dz. o nr ewidencyjnych 651/1, 650/1 i 418/9 obręb Stepnica-1, miasto Stepnica”

Andrzej Wyganowski 

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica 

informacja do pobrania /pliki/stepnica/pliki/sadza%20informacja.pdf