Ogłoszenie

aktualizacja: 2020-12-02 11:20:12

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy ogłasza nabór osób chętnych z terenu Gminy Stepnica do skorzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, spełniające kryteria dochodowe określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej i których dochód netto nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

- 1 402,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1056,00 zł - dla osoby w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza do przyznania pomocy w postaci artykułów żywnościowych.

Osoby zainteresowane otrzymaniem skierowania do udziału w Programie PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2020 proszone są o kontakt telefoniczny z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stepnicy pod numerem telefonu 91 418 85 21 wew. 34 lub 48 w terminie od dnia 22.10.2020 r. do dnia 06.11.2020 r.

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy

Jarosław Gruszczyński