Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

aktualizacja: 2022-01-12 13:00:24

zmiana stawek za odpady

Informuję mieszkańców Gminy Stepnica, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXII/267/21 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od dnia 01.01.2022 r. ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miesięczna stawka za mieszkańca wynosi 30 zł.

Zwolnienie w wysokości 10% opłaty przysługuje właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 60 zł miesięcznie od mieszkańca.

 Nie ma obowiązku składania nowej deklaracji. Deklaracje złożone dotychczas nadal obowiązują.

 Płatności za miesiąc styczeń w/g nowej stawki należy dokonać do 15 lutego 2022 r.