Uwaga nowe wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego za wsparcie uchodźców

aktualizacja: 2022-05-04 21:36:17

flaga ukrainy z logo domuOd 30 kwietnia 2022 r. zmieniły się druki wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł dziennie za osobę dla osób, które wsparły uchodźców z Ukrainy zapewniając im bezpłatne zakwaterowanie oraz  wyżywienie.  

Obowiązujący wniosek można pobrać w wersji papierowej w tut. Urzędzie  bądź w wersji elektronicznej (poniżej)

 wniosek

W przypadku pytań informacji udzielają p. Anna Jagła – księgowa - tel. 91 418 85 21 w. 27  oraz p. Beata Rogalska – Skarbnik Gminy tel. 91 418 85 21 w. 22

Klauzula informacyjna

dla osoby składającej wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

 

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dy­rektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stepnica
  z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, tel.:
  91 418 85 21, e-mail: sekretariat@stepnica.pl.
 2. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Gminy, pisząc na adres iod@stepnica.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przyjęcie i weryfikacja wniosku o przyznanie świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz jego wypłaty.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z oraz art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, a także innym podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym dla procesu związanego z wypłatą świadczenia.
 7. Źródłem Pani/Pana danych jest osoba/podmiot, który złożył wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu Pani/Pana zakwaterowania i wyżywienia.
 8. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania oraz archiwizacji, nie dłużej jednak niż 5lat.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.