NOWA USTAWA „ŚMIECIOWA”, ZMIANY W GMINIE STEPNICA OD 01.01.2020 r.

aktualizacja: 2020-11-02 08:23:04

logoty segreagcji śmieci. Link prowadzi do powiększonej wersji zdjęcia.

Szanowni  Mieszkańcy

1. Od dnia 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie ustawowy obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla wszystkich właścicieli nieruchomości.

2. Mieszkańcy, którzy dotychczas nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych winni zapoznać się z zasadami segregowania odpadów komunalnych i złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje dotyczące poprawnej segregacji można znaleźć na stronie internetowej www.stepnica.pl w zakładce ochrona środowiska – gospodarka odpadami. Ulotka dostępna tutaj

3. Zobowiązuje się wszystkich mieszkańców do podpisania pojemników na odpady zmieszane ( ulica, numer nieruchomości oraz numer lokalu).

4. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 20zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Za stwierdzony brak selektywnej zbiórki odpadów grozi kara grzywny oraz podwyższona opłata za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono tego obowiązku  w wysokości dwukrotności wysokości stawki opłaty czyli 40zł od osoby.

5. Wprowadza się ulgę w opłacie w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zagospodarowywania bioodpadów we własnym zakresie ( kompostowniki ).

Przydomowe kompostowniki będą podlegały kontroli w zakresie ich faktycznego posiadania. Jeżeli okaże się, że mimo zdeklarowania kompostowania odpadów i korzystania ze zmniejszonej opłaty

- odpady nie są kompostowane,

- brak jest kompostownika,

- lub uniemożliwia się osobie upoważnionej dokonania oględzin,

nastąpi utrata upustu w opłacie na kolejne 6 miesięcy! Właściciele nieruchomości korzystający z ulgi nie mogą oddawać bioodpadów.

Osoby posiadając kompostownik, aby skorzystać z ulgi muszą złożyć korektę deklaracji zaznaczając w niej stosowny punkt.

6. Zgodnie z nowelizacją ustawy właściciele nieruchomości składają korektę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Korektę deklaracji składamy np. w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość (zgon, narodziny, przeprowadzka itp.). Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania za okres wsteczny z wyjątkiem śmierci mieszkańca, gdzie czas na złożenie deklaracji wynosi  6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

7. W związku z wejściem w życie obowiązku segregowania odpadów dla wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gminy zostaną usunięte ogólnodostępne pojemniki do segregacji .

8. Segregacja odpadów komunalnych obowiązuje również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Podsumowując:

1) obowiązek segregacji dla wszystkich od 01.01.2020 r.,

2) opłata za 1 osobę – 20 zł/miesiąc,

3) obowiązek podpisania pojemników na odpady zmieszane,

4) ulga dla posiadaczy kompostowników,

5) obowiązek złożenia nowej deklaracji dla osób, które obecnie nie segregują odpadów,

6) możliwość zmiany deklaracji przez posiadaczy kompostowników,

7) obowiązek dokonania zmiany w deklaracji do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Druk nowej deklaracji

Opłatę za odpady należy uiszczać na rachunek bankowy Gminy Stepnica

PKO BP S.A. nr 30 1020 4795 0000 9702 0214 4285 lub u inkasenta.

                                                            Andrzej Wyganowski

                                               Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica