Mapa aktywności orgazniacji pozarządowych

aktualizacja: 2016-01-04 12:49:49

„Mapa aktywności”
organizacji pozarządowych
na terenie gminy Stepnica

 

„Mapa aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Stepnica wraz z procedurą jej aktualizowaniajest rezultatem realizacji projektu „Skuteczny samorząd – usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wstęp

 „Mapa aktywności” organizacji pozarządowych jest wykazem organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Stepnica. Wykaz opracowano w celu systematycznego przekazywania mieszkańcom Gminy oraz wszystkim podmiotom zainteresowanym działalnością pożytku publicznego, aktualnych informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie naszej Gminy i na rzecz jego mieszkańców.

Wpis danych dot. organizacji pozarządowych w „Mapę aktywności” dokonywany jest na podstawie Ankiety dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Stepnica.

Informacje ogólne

Organizacja pozarządowa (ang. non-governmental organization), organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub organizacje) działająca z inicjatywy własnej na rzecz wybranego interesu.

Organizacje pozarządowe bywają nazywane trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (biznesu, przedsiębiorczości). Organizacje pozarządowe - w odróżnieniu od organów publicznych, a podobnie jak i biznes -  są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale  w odróżnieniu od biznesu, a podobnie jak władze publiczne  działają w interesie publicznym, a nie prywatnym.

Definicja ustawowa organizacji pozarządowej jest zawarta w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmian.). W art.3 ust.2 tej ustawy czytamy:

Organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustawy, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust.4 ustawy.

Zastrzeżenie ust. 4 dotyczy wyłączenia z zakresu Działu II ustawy:

 1. partii politycznych,
 2. związków zawodowych i organizacji pracodawców,
 3. samorządów zawodowych,
 4. fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba że:
  1. przepisy odrębne stanowią inaczej,
  2. majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub
  3. fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki, w szczególności na rzecz nauki,
 5. fundacji utworzonych przez partie polityczne,
 6. klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.

Fundacje są jedną z podstawowych form organizacji pozarządowych w Polsce. Funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,poz.203 z późn. zmian.). Ustawa nie zawiera wyraźnej definicji fundacji, jednak podstawowe cechy tej instytucji prawnej wynikają z poszczególnych przepisów tej ustawy. A zatem fundacja jest to organizacja:

 • utworzona dla celów społecznych lub gospodarczo użytecznych (art.1),
 • utworzona przez fundatora, czyli osoby fizyczne  niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania, bądź przez osoby prawne mające siedzibę w Polsce lub za granicą (art.2),
 • która uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (art.7 ust.2).

Fundacja powstaje w drodze oświadczenia woli złożonego przez fundatora o ustanowieniu fundacji i przeznaczeniu określonego majątku na realizację celu fundacji. Takie oświadczenie woli powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego. Zachowanie tej formy nie wymaga się, jeżeli ustanowienie fundacji następuje w testamencie. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji, fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Składnikami majątkowymi mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchome.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach i statutu.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając ją na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie powstaje w wyniku podjęcia co najmniej 15 członków założycieli uchwały o założeniu stowarzyszenia.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i działalności stowarzyszeń jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 z późn. zmian.). Wobec niektórych organizacji stosuje się przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach tylko w sprawach, które nie są uregulowane dla danej organizacji odrębnymi aktami prawnymi, a dotyczy to organizacji działających na podstawie :

 • ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz.889 z późn. zmian.)
 • ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 ze zm.).

Stowarzyszenia podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Rejestr prowadzą sądy rejestrowe mające siedzibę w miastach wojewódzkich. Do rejestru tego wpisuje się także organizacje pożytku publicznego, jeżeli nie mają z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Stowarzyszenia uzyskują osobowość prawną z chwila rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z wpisem do Rejestru nie wiąże się nabycie osobowości prawnej przez organizacje pożytku publicznego.

Kluby sportowe, których mowa w art. 7a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz.1675 z późn. zmian.), działają w formie stowarzyszenia w oparciu o przepisy ustawy.  Stowarzyszenia sportowe nie  prowadzące działalności gospodarczej, nie podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, lecz wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Kluby sportowe uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.

Instrukcja dla organizacji pozarządowych zainteresowanych umieszczeniem swojej wizytówki w „Mapie aktywności” organizacji pozarządowych na terenie gminy Stepnica

Organizacje pozarządowe zainteresowane umieszczeniem swojej wizytówki w „Mapie aktywności” zapraszamy do wypełnienia ankiety dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Stepnica i przesłanie:

 • na adres e-mail: fundusze@stepnica.pl
 • na nr fax: (91) 418 85 80 lub
 • pocztą na adres: Urząd Gminy w Stepnicy ul. T. Kościuszki 4 72-112 Stepnica

 

Aktualizację „Mapy aktywności” prowadzi:

Estera Konwińska – inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych

w zastępstwie Maciej Herman - specjalista ds. srodków pomocowych, promocji i sportu

 
72-112 Stepnica, ul. T. Kościuszki 4,  
tel. 91  418 85 21 wew. 30
e-mail: fundusze@stepnica.pl  

Ankieta dla orgaznizacji pozarządowych (PDF, 235KB)

Wykaz orgaznizacji pozarządowych działających na terenie gminy Stepnica (DOC, 148KB)

Poradnik dla NGO (DOC, 58KB)

Zarządzenie Wójta w sprawie mapy aktywności organizacji pozarządowych (DOC, 133KB)