Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego

aktualizacja: 2015-11-25 08:31:11

"Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Stepnica"

 Cel projektu:

  • Stworzenie infrastruktury umożliwiającej dostęp do bardzo szybkiego szerokopasmowego Internetu.
  • Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej realizacje innych projektów powiązanych wymagających zastosowania szerokopasmowych łączy transmisji danych, m.in. monitoring wizyjny miejscowości, punkty publicznego dostępu do Internetu PIAP,( kioski informacyjne) itp.
  • Połączenie systemów teleinformatycznych wszystkich Jednostek Organizacyjnych Gminy Stepnica w jeden zintegrowany system informatyczny;

Projekt polega na zaprojektowaniu i budowie szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na potrzeby Gminy Stepnica. Infrastruktura jest podzielona funkcyjnie na 2 zadania:

  1. sieć światłowodowa zbudowana na terenie miejscowości Stepnica, Stepniczka i Bogusławie
  2. oraz przebudowa sieci teletechnicznej wraz z zakupem urządzeń do zarządzania siecią zlokalizowana w budynku Urzędu Gminy.

Przedsięwzięcie obejmowało zaprojektowanie i wybudowanie odcinka linii światłowodowej  na terenie 3 miejscowości. Została ona wybudowana z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury naziemnej (linia podwieszana do słupów energetycznych i oświetleniowych wzdłuż pasa drogi, kanalizacja teletechniczna TP S.A. ), oraz w trybie liniowych prac ziemnych.

  • długość wybudowanej sieci szerokopasmowej – 11 km,
  • liczba nowych /zmodernizowanych punktów publicznego dostępu do Internetu (PIAP) – 2 szt.,
  • liczba zakupionych serwerów w centrum zrządzania siecią – 3 szt.
  • koszt całkowity 948 000 zł brutto, dofinansowanie 701 000,00 zł tj. 75% kosztów kwalifikowanych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie projektu „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Stepnica” nr UDA-RPZP.03.01.00-32-010/11-00 z dnia 28.09.2011 r.

Logo projektu Uni Europejskiej