Aktualności

Otwarty konkurs ofert

dodano: 2023-12-01 13:00:19

NGO Otwarty Konkurs Ofert

Zarządzenie Nr 69/2023 Burmistrza  Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2024 r.

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

dodano: 2023-11-30 13:32:52

NGO Otwarty Konkurs Ofert

Zarządzenie Nr 86/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 roku w Gminie Stepnica

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert

Wyniki konsultacji - projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

dodano: 2023-09-27 14:23:48

logo ngo

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

Informacja o wynikach przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

czytaj więcej » Wyniki konsultacji - projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Konsultacje - projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

dodano: 2023-09-08 14:36:31

logo NGO

OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

czytaj więcej » Konsultacje - projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2023-05-10 11:58:04

NGO Otwarty Konkur OfertZarządzenie Nr  34/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Do pobrania: Zarządzenie 34/2023

czytaj więcej » Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2023-05-10 11:54:56

NGO Otwarty Konkurs OfertZarządzenie Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Do pobrania: Zarządzenie nr 33/2023

 

czytaj więcej » Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert

dodano: 2023-04-14 13:24:37

Otwarty Konkurs Ofert

Zarządzenie Nr 30/2023 Burmistrza  Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 16, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz na podstawie uchwały Nr XXIX/326/22 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 grudnia 2022 r. poz. 5637) zarządza się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Komisja konkursowa opiniująca oferty zostanie powołana odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. kancelaryjno-organizacyjnych

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 30/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Dokumenty do pobrania:

1. Wzór oferty

2. Wzór umowy

3. Wzór sprawozdania

4. Oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert