Bogusławie

aktualizacja: 2024-07-02 14:23:13

Sołtys: Aleksandra Komorowska 

Ilość mieszkańców: 259

Bogusławie to obecnie sołectwo  wchodzące administracyjnie w skład miejscowości Stepnica. 

Rys historyczny

Bogusławie to XVIII-wieczny folwark (wzmiankowany w 1805 r.), założony na wschód od Stepnicy i pierwotnie do niej należący. Na pocz. XIX w. było tu 6 pustych zagród, które wziął w dzierżawę zarządca dóbr państwowych - Castner; wybudował nowe budynki mieszkalne i gospodarcze, a w 1818 r. uzyskał prawo własności.

W 1892 r. majątek liczył 376 ha (w tym 10 ha ogrodów); od koń. XIX w. do 1928 r. Bogusławie należało do rodziny Holtz (fundacja rodzinna). Od 1929 r. była to własność państwowa - fundacja naukowa (Staatlische Forsugstiftung der Insel Riems); majątek obejmował 820 ha ziemi i administrowany był przen niejakiego Fischera. Po 1945 r. Państwowe Gospodarstwo Rolne.

Lokalizacja

Osiedle położone bezpośrednio na południowo-wschodniej stronie Stepnicy, po wschodniej stronie szosy do Goleniowa; na południe od osiedla przebiega ścieżka rowerowa utworzona po byłym nasypie kolejki wąskotorowej.

Historyczna forma folwarku

Niewielki zespół folwarczny rozlokowany pomiędzy dwiema drogami. Układ przestrzenny o kompozycji zwartej, geometrycznej (czworobok), ukształtowanej w sposób zamknięty; po zachodniej stronie założony był niewielki park, a po przeciwległej stronie ogród. Przy drodze w kierunku północno -wschodnim rozlokowane były pojedyncze, 2-budynkowe zagrody.

 Współcześnie

Obecnie sołctwo tworzy nieregularny, chaotyczny i swobodny układ przestrzenny, rozlokowany przy drogach dojazdowych do Stepnicy. Dawny zespół folwarczny o czytelnej, pierwotnej (XIX-wiecznej) kom­pozycji przestrzennej (w tym wewnętrzny układ komunikacyjny), z pojedynczymi ubytkami w obrębie podwórza gospodarczego i wtórnymi nawarstwieniami architektonicznymi (budynki warsztatowo-magazynowe). Dwór z 1. 20-tych XX w. stanowi element zabudowy o wartościach kulturowych. Podwórze folwarczne zabudowane w formie czworoboku, otoczone - od zachodu i wschodu - parkiem krajobrazowym (bez wartości zabytkowych); po północnej stronie zaplecze techniczno - mieszkalne.

Przy drodze w kierunku półn.-wschodnim rozlokowana jest zabudowa mieszkalna robotników folwarcznych (dwojaki z lat 20-30-tych XX w.) oraz współczesne, dwukondygnacyjne bloki (w układzie pilastym), przesłonięte od drogi szpalerem topoli. W południowej części sołectwa, bezpośrednio przed torami, rozlokowana jest współczesna (inwentarsko-gospodarcza) zabudowa popegeerowska; obecnie użytkowana przez firmę Andreas.

Cmentarz żydowski usytuowany w południowej części byłej wsi, po wschodniej stronie szosy, uległ częściowemu zatarciu, jest słabo czytelny w terenie (szpaler dębowy i ślady fundamentów nagrobków). Cmentarz we wschodniej części parku (być może rodowy) uległ całkowitemu zatarciu.

Proponowane strefy ochrony konserwatorskiej

STEREFA "K" - cmentarz żydowski w południowej części wsi, po wschodniej stronie szosy

Obiekty chronione:

  1. Cmentarz żydowski - pierwsza połowa XIX w.
  2. Dwór - murowany . Lata 20 - XX w.