Procedura zgłaszania na leczenie odwykowe

aktualizacja: 2020-11-04 17:52:22

 Procedura zgłoszenia na leczenie odwykowe

W Polsce od ponad dwudziestu lat nie ma procedury przymusowego leczenia alkoholików. Osoba, wobec której prowadzona jest procedura, zostaje zobowiązana do poddania się leczeniu odwykowemu, a nie skazana. Powyższe informacje reguluje: Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

Przesłanki uprawniające do zobowiązania danej osoby do poddania się leczeniu odwykowemu, to zgodnie z art.24 ustawy:

  •  rozkład życia rodzinnego;
  • demoralizacja małoletnich;
  • uchylanie się od pracy;
  • systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Ważne! Uzależnienie od alkoholu nie jest wystarczającą przesłanką, aby rozpocząć procedurę. Przesłanki muszą mieć charakter społeczny a nie zdrowotny i dotyczyć sytuacji, w których postępowanie osoby uzależnionej uderza bezpośrednio w prawne i osobiste dobra innych osób, co uzasadnia wprowadzenie ograniczeń w sferę jej samodzielnego decydowania o sobie.

Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe?

Wniosek może złożyć dowolna osoba:

  •  członek rodziny, dalecy krewni, sąsiad itp.
  • instytucja np. zakład pracy, pomoc społeczna, policja, itp

 

Jak złożyć wniosek:

1. osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w  Stepnicy  ( pok. nr 7 członek GKRPA)

2. drogą pocztową na adres: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stepnicy

ul. Bolesława Krzywoustego 41a, 72-112 Stepnica

3. w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy  

Druk wniosku