Zarządzanie kryzysowe

aktualizacja: 2021-10-15 09:46:52

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

Sytuacja kryzysowa to sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych.

Do zadań Burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

 1. Kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
 2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
  1. realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego,
  2. opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego
 3. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
 4. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta,
 5. Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 6. Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

Zadania powyższe Burmistrz wykonuje przy pomocy pracownika urzędu gminy właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego - pracownik ds. Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa Publicznego Agata Orlon tel. 507 056 998

Organem pomocniczym Burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powoływany przez Burmistrza.

Ważne telefony:

 • Burmistrz - 91 418 85 21 w. 13
 • Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego - 91 418 85 21 w. 36, fax - 91 418 85 80
 • Komendant Straży Miejskiej 91 418 85 21 wew. 37, kom. 510253280
 • Posterunek Policji w Stepnicy – 91 460 25 73
 • Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie – 91 460 25 81
 • Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna – 91 418 51 49
 • Zakład Energetyczny Goleniów – 91 432 67 00

Telefony alarmowe w całej Polsce:

 • Straż Pożarna - 998
 • Pogotowie Ratunkowe - 999
 • Policja - 997
 • Pogotowie Energetyczne - 991
 • Ogólnopolski telefon alarmowy 112

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałem informacyjnym zaprezentowanym w prezentacji, której źródło stanowił materiał zamieszczony na stronie www MSWIA "Bądź Bardziej Bezpieczny”, „ Bądź Przygotowany", "Bezpieczna Woda"

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/67/288/