Wykaz decyzji WZ wygasłych z dniem 01.01.2018 r.

aktualizacja: 2019-11-20 10:59:01

Wykaz decyzji wygasłych z dniem 01.01.2018r. - zgodnie z art.546 Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz.1566 z późniejszymi zmianami)

Wykaz decyzji, które wygasły z dniem 01.01.2018r., wydanych na podstawie art.50 i art.59 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1073 z późniejszymi zmianami), dotyczących nieruchomości lub jej części znajdujących się na obszarze, o którym mowa w art.169 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz.1566 z późniejszymi zmianami), lub w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej, z wyjątkiem decyzji dotyczących rozbudowy, przebudowy, odbudowy istniejących obiektów liniowych, oraz z zastrzeżeniem art.546 ust.2 i 3 ustawy Prawo wodne.

Wykaz decyzji do pobrania

Rodzaj, nr decyzji i data jej wydania, znak sprawy

Rodzaj inwestycji

Oznaczenie nieruchomości

WZ 12/2015 z dnia 15.04.2015 r.

AOS.6730.15.4.2015.MS

przebudowa, ze zmianą sposobu użytkowania,

części gospodarczej budynku mieszkalnego jednorodzinnego na cele mieszkalne

dz. nr 213/23 obręb geodezyjny Stepnica-1

WZ 1/2016 z dnia 14.01.2016 r.

AOS.6730.12.5.2015.MS

rozbudowa budynku opieki dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych – Domu Seniora „Stepniczanka”

dz. nr 544 obręb geodezyjny Stepnica-1

WZ 5/2017 z dnia 17.02.2017 r.

AOS.6730.50.5.2016.2017.MK

rozbudowa i przebudowa, ze zmianą sposobu użytkowania, budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. nr 140/12 obręb geodezyjny Stepniczka

WZ 6/2017 z dnia 27.02.2017 r.

AOS.6730.45.5.2016.2017.MK

budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego z garażem wbudowanym

dz. nr 648/4 obręb geodezyjny Stepnica-1

WZ 10/2017 z dnia 29.05.2017 r.

AOS.6730.49.8.2016.2017.MK

budowa farmy fotowoltaicznej z infrastrukturą techniczną

dz. nr 226/4 obręb geodezyjny Nad Gowienicą

WZ 13/2017 z dnia 10.07.2017 r.

AOS.6730.8.4.2017.MK

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z garażem wolnostojącym i niezbędną infrastrukturą techniczną

dz. nr 131/9 obręb geodezyjny Stepnica-1

 

 

WZ 19/2017 z dnia 29.08.2017 r.

AOS.6730.12.5.2017.MK

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z wbudowanym garażem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

dz. nr 33/6 obręb geodezyjny Stepniczka

CP 10/2017 z dnia 17.10.2017 r.

AOS.6733.6.12.2017.MK

budowie elektroenergetycznych linii kablowych 0,4kV, elektroenergetycznych linii kablowych 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złącz kablowych 0,4kV oraz słupów elektroenergetycznych SN

dz. nr 501, 552/5, 499/109 obręb geodezyjny Gąsierzyno