Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica

aktualizacja: 2015-11-25 08:45:02

W dniu 23 stycznia 2013 r. zakończyła się budowa masztów nadawczo-odbiorczych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica”. W ramach projektu realizowanego przez Gminę Stepnica przewidziano budowę 3 masztów do przesyłu sygnału radiowego pozwalającego na korzystanie z szerokopasmowego Internetu. Maszty powstały w Budzieniu, Zielonczynie i Żarnówku. Dzięki tym masztom zlikwidowano ostatnie „białe plamy” na internetowej mapie gminy i prawie wszyscy mieszkańcy naszej gminy mają możliwość dostępu do internetu za pośrednictwem radia. Dzięki tym działaniom osiągnięty zostanie cel główny projektu tj. zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności na terenie Gminy Stepnica.

W ramach projektu dokonano zakupu komputerów i instalacji łącza internetowego dla 71 rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Wszyscy beneficjenci zostali przeszkoleni w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu. Grupę docelową wytypowano na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawowym  kryterium udziału w projekcie jest brak łącza internetowego, niepełnosprawność i  kryterium dochodowe.       

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2014 r. Projekt przewiduje dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych.

Plakat informujący o przeciwdziałaniu wykluczenia cyfrowego. Informacje szczegółowe w tekście.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - internet dla mieszkańców Gminy Stepnica.

W ramach projektu:

  • 71 gospodarst domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym  otrzymało sprzęt komputerowy z dostępem do internetu.
  • zorganizowano 5 sesji szkoleniowych
  • zorganizowano 60 godzin szkoleniowych w zakresie podstawowej obsługi komputera i dostępu do internetu
  • zbudowano 3 wieże teleinformatyczne (Budzień, Zielonczyn, Żarnówko) umożliwiające dostęp do intenetu
  • zakupiono jeden zestaw komputerowy wraz z oprogramowanie do zarządzania projektem

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - internet dla mieszkańców Gminy Stepnica" realizowany jest w ramach programu innowacyjna gospodarka - działania 8.3 przeciwdziałania wykluczniu cyfrowemu - eInclusion

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Ogółna wartość projektu: 688 136,00 zł
Dofinansowanie: 656 756,90 zł