Czad - cichy zabójca

aktualizacja: 2015-11-25 18:54:39

Plakat informujący zagrożeniach zatrucia czadem. Informacje szczegółowe w tekście. Link otwiera powiększoną wersję plakatu

Podstawa prawana

Zabronione jest odudowywanie przewodów materiałami palnymi, ponieważ jest to niezgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiedać budynki i ich utrzymanie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra SWA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w &30 wskazuje się częstotliwość usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych:

  1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej 1 raz w miesiącu
  2. od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej 4 razy w roku
  3. od palenisk opalanych paliwem płynnym co najmniej 2 razy w roku