Utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stepnica

aktualizacja: 2022-11-15 10:14:03

Procedura składania wniosków w ramach programu

Wniosek o wyrobach zawierąjących azbest

Po zadeklarowaniu, iż wyrób zawierający azbest znajduje się na dachu i jest do demontażu należy do wniosku dołączyć zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę z pieczątką „ nie wniesiono uwag „ który wcześniej należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Goleniowie, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Dworcowa 1.

 

Gmina Stepnica przystąpiła do programu Azbest organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej. Środki pozyskane z ww. funduszu to w 2009 r. 80% dofinansowania, w 2010 r. 100% dofinansowania.

Zadania projektu

Głównym zadaniem projektu było usunięcie pokryć dachowych cementowo - azbestowych, zalegających w głównej mierze na budynkach mieszkalnych i gospodarczych, w których mieszkają lub przebywają ludzie. W drodze rozstrzygniętych przetargów, zostały wyłonione specjalistyczne firmy, które usunęły i przekazały do utylizacji zalegające na dachach płyty cementowo-azbestowe zwane potocznie eternitem.

Podjęte działania

Działania związane z utylizacją azbestu pozwoliło na usunięcie w roku 2009 z 44 gospodarstw a w roku następnym z 47 gospodarstw  306 ton materiałów azbestowych , co stanowi znaczną część tego materiału znajdującego się na terenie gminy.

Zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie wyroby azbestowe należy usunąć do 2030 roku.

Beneficjentami projektu w Gminie Stepnica były zarówno gospodarstwa domowe jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, dla których wsparcie ze strony Gminy i WOŚiGW często jest jedyną możliwością na pozbycie się  szkodliwej substancji z otoczenia. Projekt ten skierowany był do  wszystkich zainteresowanych osób z terenu gminy.

Cel przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie miało  na celu zminimalizowanie czynników szkodliwych, wpływających negatywnie na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Działanie to przyczyniło się również w znacznym stopniu do osiągnięcia celu ekologicznego i pomogło zminimalizować ilość zalegającego azbestu i poprawę komfortu życia mieszkańców gminy.

W roku 2011 zebrano 18,48 Mg odpadów azbestowych. Gmina Stepnica uzyskała na ten cel 100 % dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  Łącznie azbest został usunięty z 11 posesji z terenu Gminy Stepnica. 

W roku 2012 zebrano 38,176 Mg odpadów azbestowych. Gmina Stepnica uzyskała na ten cel 100 % dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  Łącznie azbest został usunięty z 21 posesji z terenu Gminy Stepnica. 

W roku 2013 zebrano 23,823 Mg odpadów azbestowych. Gmina Stepnica uzyskała na ten cel 100 % dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  Łącznie azbest został usunięty z 20 posesji z terenu Gminy Stepnica. 

W roku 2014 zebrano 34,09 Mg odpadów azbestowych. Gmina Stepnica uzyskała na ten cel 100 % dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  Łącznie azbest został usunięty z 22 posesji z terenu Gminy Stepnica. 

W roku 2015 zebrano 150,66 Mg odpadów azbestowych. Gmina Stepnica uzyskała na ten cel 100 % dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  Łącznie azbest został usunięty z 9 posesji z terenu Gminy Stepnica. 

W roku 2016 z powodu zbyt małej ilości wniosków o utylizację azbestu gmina nie przystąpiła do realizacji programu.

W  roku 2017 Gmina nie przystąpiła do realizacji programu.

W roku 2018  Gmina nie przystąpiła do realizacji programu.

W roku 2019 zebrano  70, 760 Mg odpadów azbestowych. Gmina Stepnica uzyskała na ten cel 70 % dofinansowania , z czego 50 % stanowią środki z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz  50 % środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Łącznie z terenu Gminy Stepnica usunięto wyroby zawierające azbest  z 24 posesji.

W roku 2020 zebrano 18,35 Mg odpadów azbestowych. Gmina Stepnica uzyskała na ten cel 70 % dofinansowania , z czego 50 % stanowią środki z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz  50 % środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Łącznie z terenu Gminy Stepnica usunięto wyroby zawierające azbest  z  9 posesji.

W roku 2021 zebrano 40,580 ton odpadów azbestowych . Gmina Stepnica uzyskała na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Szczecinie  w wys.14. 595,84 zł. Łącznie z terenu Gminy Stepnica usunięto wyroby zawierające azbest  z  15 posesji.

W roku 2022 zebrano 25,26 ton odpadów azbestowych. Gmina Stepnica otrzymała na ten cel  dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 6 892,20 zł  co stanowiło 31,73% całości kosztów. Azbest zebrano  z 10 posesji.

KLAUZULA INFORMACYJNA

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                               

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zw. dalej RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy,
  72-112 Stepnica, ul. T. Kościuszki 4, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy
  w Stepnicy.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: mail: iod@stepnica.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.  
 4. Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów    i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 5. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 6. Przetwarzanie Pani/Pana numeru telefonu oraz adresu e-mail może odbywać się tylko
  za Pani/Pana zgodą.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
 • podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych;
 • organom lub podmiotom publicznym uprawionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z regulacji prawnych,
  w tym Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt – 5 lat.
 2. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  oraz prawo do przenoszenia danych  w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 3. Każda osoba, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.