Wdrażanie ISO

aktualizacja: 2015-11-24 21:35:37

Urząd Gminy w Stepnicy uczestnicząc w projekcie “Skuteczny samorząd - usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrożył System Zarządzania Jakością   zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2009.

W Urzędzie Gminy w Stepnicy  wdrożono system zarządzania jakością ISO i został on certyfikowany jako spełniający wymagania zawarte w ISO 9001: 2008. Zakresem rejestracji objęto realizację  zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej określonych przepisami prawa .
W ramach projektowania i wdrażania systemu, opracowana została Polityka Jakości Urzędu Gminy w Stepnicy. Głównym jej celem jest doskonalenie jakości świadczonych usług, które spełniają oczekiwania klientów w ramach obowiązującego stanu prawnego  poprzez doskonalenie systemu zarządzania jakością, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników, udoskonalanie procesów administracyjnych w oparciu o systematyczne badanie satysfakcji klientów, podtrzymywanie dialogu społecznego.

Cel wdrożenia

Wprowadzenie systemu zarządzania jakością pozwoliło na ujednolicenie i usystematyzowanie procedur na poszczególnych stanowiskach pracy w naszym urzędzie. System zarządzania jakością ułatwia identyfikowanie zjawisk wpływających w sposób niepożądany na wykonywanie realizowanych zadań. Pozwala również na szybkie wprowadzenie ewentualnych działań korygujących i zapobiegawczych, eliminujących te zjawiska.

Etapy działań

Podczas dwóch etapów auditu certyfikującego,  Urząd poddany został szczegółowej kontroli przestrzegania procedur spełniających normy ISO 9001:2009. Celem auditu było stwierdzenie czy system zarządzania spełnia wszystkie wymagania odnośnej normy, potwierdzenie, że skutecznie wdrożono zaplanowany system oraz potwierdzenie, że system wykazuje zdolność do osiągania celów wynikających z Polityki Jakości. Wszystkie płaszczyzny auditu ocenione zostały pozytywnie. Wyznaczone również zostały kierunki doskonalenia pracy.
Zachęcamy Państwa do wspólnego udoskonalania naszej pracy i zapraszamy do wypełniania ankiety badającej zadowolenie klientów. Ankiety dostępne są  na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy  w Stepnicy  oraz na stronie internetowej  www.stepnica.pl/ankieta.

Mariola Kwiryng
Pełnomocnik ds. Jakości
w Urzędzie Gminy w Stepnicy