Informacje

aktualizacja: 2018-02-16 15:59:10

Podpisanie umowy o dofinansowanie opracowania programu rewitalizacji

W dniu 25.07.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica Andrzej Wyganowski podpisał z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Jarosławem Rzepą umowę o dofinasowanie wykonania dokumentu pt. „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszarów miejscowości Łąka, Racimierz, Żarnowo, Żarnówko, Zielonczyn, Widzieńsko, Stepnica”. Koszt przedsięwzięcia wynosi 95.840,00 zł. Dofinasowanie stanowi 90 % całości kosztów. Termin wykonania dokumentu przewidziano na 31.01.2018 r.

Wykonany program rewitalizacji będzie miał wpływ na ewentualne zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i na wieloletnią Prognozę Finansową gminy. Plan jest także niezbędnym dokumentem do składania przez gminę wniosków o dofinasowanie przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z dnia 16.02.2018 r.