Plany zagospodarowania przestrzennego

aktualizacja: 2024-04-11 11:57:21

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica według stanu na dzień 01-09-2013 r. 

 

Lp.

Nr Uchwały

Dotycząca

Treść Uchwały

Data opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

1994

1

Uchwała Nr XLIII/243/98 Rady Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 1998r.

W sprawie  zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, w obrębie geodezyjnym Miłowo

Obszar zmiany stanowi część działki o numerze 322, o powierzchni 6,62 ha w obrębie geodezyjnym Miłowo-obszar wyznaczony pod składowisko odpadów komunalnych

Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego

Nr 16 z 1998r. poz. 108

Uchwała (PDF, 504KB)

Załącznik (PDF, 117KB)  w związku z podjęciem Uchwały nr XIII/142/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 4 sierpnia 2016 r. Uchwała straciła swoją moc 

 

2

Uchwała Nr XXXI/214/2001 Rady Gminy Stepnica z dnia 23 października 2001r.

W sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, obejmujących tereny przeznaczone pod zalesienie

Zalesienie obszarów:

- dz. nr 50 i 87/3 Racimierz ,

- dz. nr 38 obręb Stepnica ,

- dz. nr 161/2 obręb Stepniczka;

o powierzchni 33,69 ha

Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego

Nr 55 z 2001r. poz. 1650 z dnia 24.12.2001r.

Uchwała (PDF, 369KB)

 

3

Uchwała Nr XXX/215/2001 Rady Gminy Stepnica z dnia 23 października 2001r.

W sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica w obrębie wieś Stepnica

Zmiana obejmuje działki nr:

-część 351/1, 352/1, 365/7, 352/3;

- 352/4, 357, 359/1, 361/1, 365/3, 365/4, 365/5, 361/7, 367/2, 367/3, 368, 369, 369/1 ,370, 376, 377/1, 377/2, 378, 379, 379/2, 380, 388/1, 388/3, 388/4, 388/5, 388/7, 392/1, 392/3, 392/4, 393/1, 393/2, 395/1, 395/3, 395/5, 395/6, 395/7, 395/8, 395/9, 395/10, 414/1, 414/3, 414/4, 414/5

o powierzchni 24,9 ha

Przedmiotem zmiany jest ustalenie następujących funkcji:

- tereny budownictwa mieszkalno-rekreacyjnego, pensjonatowo-turystycznego (hotelowego) z towarzyszącymi terenami sportowo-rekreacyjnymi, turystycznymi, zielenią i komunikacją,

- tereny zabudowy jednorodzinnej z możliwością prowadzenia działalności pensjonatowej lub innej usługowej nieuciążliwej,

-tereny przystani pasażerskiej i przystania jachtowej z niezbędną infrastrukturą,

-korekta drogi 04 KL

Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego

Nr 42 z 2001r. poz. 1029 z dnia 28.11.2001r.

Uchwała (PDF, 1.84MB)

Załącznik (TIF, 2.85MB) w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Uchwała strzaciła swoją moc.

 

4

Uchwała Nr XXXIX/257/02

Rady Gminy Stepnica z dnia

5 października 2002r.

W sprawie  zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, obręb Stepnica .

Zmiana obejmuje działki numerach ewidencyjnych: od 213/4 do 213/18 i część działki nr 240/1, położone przy ul. Bolesława Chrobrego w Stepnicy ,o powierzchni 1,27 ha oraz działki o numerach: od 257/1 do 257/8, część działek o numerach: 264, 255/2, 251 położone przy ul. Tęczowej w Stepnicy , o powierzchni 0,88 ha z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacyjnej i usługowej.

Powierzchnia całkowita 2,15 ha

Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego

Nr 84 z 2002r. poz. 1720  z dnia 22.11.2001r.

Uchwała (PDF, 481KB)

Załącznik nr 1 (PDF, 151KB)

Załącznik nr 2 (PDF, 147KB)

 

2003

5

Uchwała Nr XIII/125/08

Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2008r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w rejonie portu w Stepnicy

Obejmuje działkę 512/13 i część działek 418/8 i 512/5 o powierzchni łącznej 0,465 ha z przeznaczeniem na stację paliw w Stepnicy.

Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu pod funkcję usługową, usługową obsługi komunikacji oraz regulacji układu drogowego.

Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego

Nr 75 z 2008r. poz. 1645  z dnia 29.09.2008r.

Uchwała (PDF, 308KB)

Załącznik nr 1 (PDF, 107KB)

Załącznik nr 2 (PDF, 99KB)

Załącznik nr 3 (PDF, 17KB)

Załącznik nr 4 (PDF, 49KB)

 

6

Uchwała Nr XXII/213/09

Rady Gminy Stepnica z dnia 28 sierpnia 2009r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Stepnicy, obejmujący przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 1000

Obejmuje obręby geodezyjne Jarszewko, Żarnowo, Racimierz, Miłowo, Stepniczka, Stepnica, Bogusławie, Budzień.

Powierzchnia 75,4776 ha

Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego

Nr 71  z 2009r. poz. 1873  z dnia 21.10.2009r.

Uchwała (PDF, 10.70MB)

Załącznik nr 1 (PDF, 3.08MB)

Załącznik nr 2 (PDF, 4.03MB)

Załącznik nr 3 (PDF, 21KB)

Załącznik nr 4 (PDF, 29KB)

 

7

Uchwała Nr XXII/214/09

Rady Gminy Stepnica z dnia 28 sierpnia 2009r.

W sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obręb Stepnica, dz. nr 646, 664, 661/2 i 625/1÷625/9 i obręb ewidencyjny Bogusławie dz. nr 14/1, gmina Stepnica

dz. nr 646, 664, 661/2, 625/1÷625/9 obręb Stepnica, 14/1 obręb Bogusławie.Przeznaczenie terenu  pod funkcje usługowo-turystyczną z zabudowa mieszkaniowa jednorodzinną, zabudowa rekreacji indywidualnej, usług sportowo-rekreacyjnych i usług związanych z obsługą przystani jachtowej wraz z niezbędną infrastruktura techniczną,

Powierzchnia 13,66 ha

Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego

Nr 71  z 2009r. poz. 1874  z dnia 21.10.2009r

Uchwała (PDF, 5.05MB)

Załącznik nr 1 (PDF, 536KB)

Załącznik nr 2 (PDF, 1.44MB)

Załącznik nr 3 (PDF, 20KB)

Załącznik nr 4 (PDF, 34KB)

 

8

Uchwała Nr IV/45/2011

Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011r.

W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, część obrębu Stepnica.

Obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 365/3 ; z przeznaczeniem na cele zabudowy pensjonatowej usług turystycznych, usług hotelarskich i gastronomicznych oznaczonej symbolem UTp. U o pow. 0,131 ha; z przeznaczeniem na cele usług turystycznych-zabudowy rekreacji indywidualnej oznaczonej symbolem UTw o pow. 0,418 ha; z przeznaczeniem na drogę wew. Dojazdową wraz z placem zawracania-kontynuacja istniejącej drogi na działce 684/3 poza granicami planu o pow. 0,052 ha; z przeznaczeniem na cele istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z możliwością przebudowy i zmiany miejsca lokalizacji w obrębie terenu oznaczonej symbolem E o pow. 0,006 ha; z przeznaczeniem terenu na parking dla samochodów osobowych ozn. symbolem KS o pow. 0,052 ha

Powierzchnia całkowita 0,659 ha

Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego

Nr 54  z 2011r. poz. 964  z dnia 29.04.2011r.

Uchwała (PDF, 584KB)

Załącznik nr 1 (PDF, 83KB)

Załącznik nr 2 (PDF, 276KB)

Załącznik nr 3 (PDF, 26KB)

Załącznik nr 4 (PDF, 247KB)

 

 

9

Uchwała Nr XVIII/186/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 18 grudnia 2012r

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, obręb geodezyjny Bogusławie, działka nr 6/9

Obejmuje działkę 6/9 obręb geodezyjny Bogusławie o powierzchni 6,9964 ha z przeznaczeniem na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami turystycznymi, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, tereny usług sportowo-rekreacyjnych, tereny komunikacji wewnętrznej, teren stacji transformatorowych, teren pod przebieg infrastruktury technicznej, teren przepompowni ścieków

Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego

z 2013r. poz. 404  z dnia 28.01.2013r.

Uchwała (PDF, 1.01MB)

Załącznik nr 1 (PDF, 147KB)

Załącznik nr 2 (PDF, 180KB)

Załącznik nr 3 (PDF, 24KB)

Załącznik nr 4 (PDF, 95KB)

 

 

10 Uchwała Nr XXXI/333/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 czerwca 2014r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 74/3 oraz części działki drogowej nr 75, obręb Jarszewko Obejmuje działkę nr 74/3 oraz cześć działki drogowej nr 75, obręb Jarszewko o powierzchni 6,137 ha z przeznaczeniem terenu:
a)tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN, o pow. 4,8358 ha (MN.1 o pow.5203 m2, MN.2 o pow. 2288 m2, MN.3 o pow.i 8068 m2, MN.4 o pow. 6063 m2, MN.5 o pow. 4940 m2, MN.5a o pow.i 1400 m2, MN.5b o pow. 1402 m2, MN.6 o pow. 5097 m2, MN.7 o pow. 1454 m2, MN.8 o pow. 2987 m2, MN.9 o pow. 1584 m2, MN.10 o pow.2669 m2,)
b)tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U, o pow. 0,3097 ha
c)teren usług, oznaczony na rysunku planu symbolem U, o pow. 0,0722 ha
c)tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP, o pow. 0,0515 ha
d)tereny dróg dojazdowych, , oznaczone na rysunku planu symbolem KDD:
e)tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW,
f)tereny ciągów pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolem KX,
g)teren infrastruktury technicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem E – elektroenergetyka, o pow. 0,0025-0,0040 ha

Uchwała (PDF, 3.73MB)

Załącznik nr 1 (PDF, 396KB)

Załącznik nr 2 (PDF, 370KB)

Załącznik nr 3 (PDF, 23KB)

Załącznik nr 4 (PDF, 67KB) 

11 Uchwała Nr XXXIV/358/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 14 listopada 2014r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 183/1 oraz części działek nr 192 i 283, obręb Kopice

Obejmuje działkę nr 183/13 oraz części działek j nr 192 i 283, obręb Jarszewko o powierzchni 16,86 ha z przeznaczeniem terenu:

1)tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN, o pow. 5,0026 ha ;
2)tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MNR, o pow. 4,0253 ha;
3)teren usług, oznaczony na rysunku planu symbolem U, o pow. 0,0890 ha;
4)teren usług turystyki, oznaczony na rysunku planu symbolem UT, o pow. 0,3459 ha;
5)teren zieleni parkowej dla potrzeb usług turystyki, oznaczony na rysunku planu symbolem UT/ZP, o pow. 1,4720 ha;
6)tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP, o pow. 0,1477 ha;
7)tereny otwarte, oznaczone na rysunku planu symbolem TO, o pow. 3,6462 ha;
8)tereny wód wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS, o pow. 0,4054 ha;
9)tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;
10)tereny ciągów pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolem KX;
11)tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolami:
a) E - elektroenergetyka, o pow. od 0,0033 ha do 0,0035 ha,
      b) K – kanalizacja, o pow.          0,0136  ha.

Uchwała (PDF, 11.30MB) 
12
  1. Uchwała Nr V/50/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV

Uchwała obejmuję zagospodarowanie obszaru o łacznej wielkości 148,8ha, który obejmuję tereny położone w obrębach ewidencyjnych Jarszewko, Żarnowo, Racimierz, Miłowo, Nad Gowiennicą, Stepnica 1, Bogusławie, Budzień. Uchwała (PDF, 3.59MB)
13 Uchwała nr XIII/143/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 4 sierpnia 2016 r. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego treny położone w obrębie ewidencyjnym Żarnowo-Gmina Stepnica
   
Obejmuje działkę nr 26/10, obręb geodezyjny Żarnowo, obszar o łącznej powierzchni 66,3705 ha położony w rejonie miejscowości Łąka.

Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3449  z dnia 14.09.2016r.

Zał nr 2 

zał nr 3 

14

 

Uchwała nr XVI/177/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 4 sierpnia 2016 r.

W  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica dla potrzeb przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Goleniów - Police

Plan obejmuje fragmenty działek nr 15, 16, 25, 371 obręb Bogusławie. 3. Plan obejmuje obszar o powierzchni - 10,24 ha.

Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016r. poz. 376 z dnia 20.01.2017r.

15 Uchwała nr VI/76/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 września 2019 r. W  sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w obrębie ewidencyjnym Stepniczka – gmina Stepnica

Przedmiotem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania obszaru na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową oraz zabudowy rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą komunikacyjną i techniczną.

Plan obejmuje obszar o powierzchni - 44,87 ha.

 

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2019/5067/akt.pdf

 

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2019/5067/

 

 

16

Uchwała Nr XXXVIII/456/24 Rady Miejskiej w Stepnicy

z dnia 26 marca 2024 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepnica-1 – Miasto Stepnica – w rejonie ulicy Bolesława Krzywoustego

Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni 16,08 ha położony w mieście Stepnica w rejonie ulicy Bolesława Krzywoustego.

 

 Przedmiotem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania obszaru na cele zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów lub zabudowy usługowej oraz lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 500 kW wraz z infrastrukturą komunikacyjną i techniczną

Uchwała Nr XXXVIII/456/24 Rady Miejskiej w Stepnicy

z dnia 26 marca 2024 r.