Modernizacja plaży publicznej i przystani przy Kanale Młyńskim w Stepnicy

aktualizacja: 2016-03-16 11:31:21

Plaża w Stepnicy. Link otwiera powiększoną wersję plakatu

Przebudowa i modernizacja plaży publicznej w Stepnicy, rozbudowa i modernizacja przystani jachtowej na Kanale Młyńskim w Stepnicy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013

Logo programu Uni Europejskiej

Całkowity koszt inwestycji to 7.963.763,00 zł brutto, z tego 50 % środków pochodziło ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Inwestycja składała się z dwóch części i obejmowała:

 1. Przebudowę i modernizację plaży publicznej w Stepnicy, polegającą na:
  1. wykonaniu wzdłuż plaży ciągu spacerowego, wyposażonego w ławki i lampy,
  2. wykonaniu palisady osłaniającej kępę rokitnika,
  3. wymianie piasku na plaży,
  4. przedłużeniu istniejącego molo o 60 m i zakończeniu go ramieniem poprzecznym o długości 110 m, przez co molo uzyskało kształt litery „T”. Na końcu poprzecznego pomostu po stronie północnej postawiono zadaszoną altanę. Molo przystosowano do cumowania jachtów i wyposażono w punkty oświetleniowe.
 2. Rozbudowę i modernizację przystani jachtowej na Kanale Młyńskim w Stepnicy poprzez:
  1. wybudowanie nowej stalowej ścianki szczelnej na brzegach kanału i przystosowanie jej do cumowania jachtów. Na brzegu północnym koronę dodatkowo pokryto nakładką z desek z relumatu–tworzywa sztucznego odpornego na korozję, a od strony odwodnej na konstrukcji umocnienia została zainstalowana ciągła odbojnica z takiego samego materiału,
  2. wykonanie oznakowania nawigacyjnego wejścia do kanału w postaci świetlnego znaku nawigacyjnego,
  3. wykonanie podczyszczeniowych robót pogłębiarskich w kanale i na podejściu do kanału do pierwotnej głębokości technicznej H= 2,5 m,
  4. remont istniejącej drogi biegnącej wzdłuż północnego brzegu kanału (ul. Młynarska) i stworzenie ciągu spacerowo – komunikacyjnego poprzez przełożenie istniejącej nawierzchni z kamienia brukowego, oświetlenie terenu latarniami i ustawienie ławek wzdłuż drogi.

Powyższa inwestycja miała na celu poprawę infrastruktury na terenie gminy, poprawę walorów estetycznych miejsc objętych projektem, zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. Umocnienie walorów przyrodniczych gminy, poprzez stworzenie warunków do uprawiania różnych form turystyki np. żeglarstwa. Dodatkowo cel ten osiągnięto zakupując sprzęt plażowy oraz pływający, w celu otworzenia wypożyczalni sprzętu przy plaży w Stepnicy.

Promeda prowadząca na plażę. Link otwiera powiększoną wersję plakatuPort dla żagłowek. Link otwiera powiększoną wersję plakatu

 

Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy etap IIIA i IIIB

(Budowa bosmanek na Kanale Młyńskim i na przystani w Porcie Rybackim)

Przedmiotem pierwszego projektu jest realizacja etapu IIIa budowy infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy. Przedsięwzięcie dotyczy modernizacji/przebudowy przystani nad Kanałem Młyńskim w Stepnicy, położonej na trasie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego i stanowi uzupełnienie wybudowanej oraz obecnie rozbudowywanej infrastruktury żeglarskiej oraz rekreacyjnej.

Zakres przewidzianej w ramach przedmiotowego projektu inwestycji obejmuje: budowę  dwukondygnacyjnego obiektu bosmanówki, częściowo nadwieszonego nad Kanałem Młyńskim, o powierzchni użytkowej 83,35 m² wraz z toaletami, natryskami i pomieszczeniem bosmana. W ramach projektu przewiduje się budowę słupków prądowych oraz słupków prądowo-wodnych wraz z systemem zarządzania poborem mediów. Wykonanych zostanie 31 słupków prądowych oraz 2 prądowo-wodne, które zlokalizowane będą wzdłuż istniejących nabrzeży przystani.

           

            Drugi projekt IIIb obejmuje budowę  jednokondygnacyjnego obiektu bosmanówki, na terenie  przystani jachtowej w Porcie Rybackim w Stepnicy. Budynek będzie mieć powierzchnię użytkową 68,50 m², toaletę, natryski i pomieszczenie bosmana z punktem informacji turystycznej

Obydwa obiekty i zagospodarowanie terenu będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. rampy dla wózków).

Dzięki realizacji obu projektów stworzone zostanie zaplecze sanitarne dla żeglarzy i turystów, utworzone zostaną stanowiska nadzorujące przystanie. Inwestycje stworzą infrastrukturalne podstawy dalszego podnoszenia poziomu atrakcyjności oferty turystycznej Gminy Stepnica poprzez:

- dopełnienie obecnie realizowanej infrastruktury turystyki wodnej,

- poprawę standardu infrastruktury żeglarskiej,

- poprawę funkcjonalności przystani,

- poprawę jakości i standardu świadczonych usług turystycznych,

Przedmiotowe projekty są składowymi elementami Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego obejmującego stworzenie w Województwie Zachodniopomorskim kompleksowej bazy turystyczno-rekreacyjnej do uprawiania turystyki wodnej. Stanowią one dopełnienie zrealizowanych działań inwestycyjnych w zakresie turystyki wodnej. Są one również bardzo ważny z punktu widzenia kompletnej i atrakcyjnej dla turystów infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej na trasie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Realizacja obu projektów  przyczyni sie do podniesienia atrakcyjności Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego i w efekcie wzmocnienia jego marki oraz marki Województwa Zachodniopomorskiego.

Logo programu Uni Europejskiej