Informacje o trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków w Morskim Porcie w Stepnicy

aktualizacja: 2023-08-03 11:31:02

Lokalizacja portowych urządzeń odbiorczych

W porcie Stepnica urządzenia do odbioru odpadów ze statków zlokalizowane są przy nabrzeżu w basenie Przeładunkowym i Rybackim:

  • Zbiornik na odpady olejowe oraz zaolejone odpady stałe : Tytan-Waste Oil Tank o pojemności 2500 l,
  • pojemniki na śmieci komunalne o pojemności 1,1 m3, ustawione w obu portach.

Rodzaje odpadów ze statków przyjmowanych do portowych urządzeń odbiorczych

Ze statków przyjmowane są odpady olejowe i ich mieszaniny (wymienione w Załączniku I Konwencji MARPOL 1973/78) oraz odpady powstające na statku (wymienione w Załączniku V Konwencji MARPOL 1973/78)

Wykaz odbiorców

Odbiór odpadów ze statków dokonuje wyłącznie firmy specjalizujące się i posiadające odpowiednie uprawnienia. Odbiór odpadów stałych:

  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Goleniowa

Procedury odbioru

Kapitan statku zawijającego do portu z wyjątkiem statku rybackiego oraz statku sportowego, uprawnionego do przewozu mniej niż 12 osób, obowiązany jest do poinformowania portu o odpadach znajdujących się na pokładzie. Statek lub agent zgłaszają chęć zawinięcia do portu - Kapitanatowi Portu Szczecin, który decyduje o ruchu jednostek następnie ten powiadamia bosmana portu w Stepnicy lub powiadamia bezpośrednio bosmana portu Stepnica a ten konsultuje wejście z Kapitanatem Portu Trzebież, pod który podlega. Z uwagi na to, iż Morski Port Rybacki w Stepnicy jest w całości w posiadaniu Gminy Stepnica, która wydzierżawia tereny portu, a ruch statków związany jest z ich działalnością, to odpowiednim dzierżawcom, zgłasza się termin zdania, ilość i rodzaj odpadów oraz metody transportu. Obowiązkiem przyjmującego jest:

  • sprawdzenie czy odpady pochodzą z jednostek korzystających z portu;
  • wskazanie właściwego zbiornika;
  • sprawowanie nadzoru przy zdawaniu odpadów olejowych.

 

Obowiązkiem zdającego jest zapewnienie sprawnego transportu nieczystości ze statku do zbiornika. Niedopuszczalne są żadne wycieki podczas transportu i przelewania. Nadzorujący nad gospodarowaniem odpadami potwierdza na właściwym formularzu fakt zdania odpadów przez statek.

System opłat

Odbiór odpadów odbywa się w ramach opłaty tonażowej.

Procedury informowania o niewystarczającej przepustowości portowych urządzeń odbiorczych

W przypadku braku możliwości odbioru odpadów ze statków dzierżawca niezwłocznie informuje o tym fakcie kapitana statku, który zgłosił gotowość zdania odpadów. Dzierżawca portu wydaje zaświadczenie o niemożliwości odbioru odpadów.

Decyzja zatwierdzająca Plan gospodarowania odpadami w  Morskim Porcie Rybackim w Stepnicy

Plan gospodarowania odpadami ze statków Stepnica 2023-2028