Informacje o trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków w Morskim Porcie w Stepnicy

aktualizacja: 2018-07-11 12:55:52

Lokalizacja portowych urządzeń odbiorczych

W porcie Stepnica urządzenia do odbioru odpadów ze statków zlokalizowane są przy nabrzeżu w basenie Przeładunkowym i Rybackim:

  • Zbiornik na odpady olejowe oraz zaolejone odpady stałe : Tytan-Waste Oil Tank o pojemności 2500 l,
  • pojemniki na śmieci komunalne o pojemności 1,1 m3, ustawione w obu portach.

Rodzaje odpadów ze statków przyjmowanych do portowych urządzeń odbiorczych

Ze statków przyjmowane są odpady olejowe i ich mieszaniny (wymienione w Załączniku I Konwencji MARPOL 1973/78) oraz odpady powstające na statku (wymienione w Załączniku V Konwencji MARPOL 1973/78)

Wykaz odbiorców

Odbiór odpadów ze statków dokonuje wyłącznie firmy specjalizujące się i posiadające odpowiednie uprawnienia. Odbiór odpadów stałych:

  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Goleniowa
  • Usługi Komunalne Urszula Rutkowska ze Stepnicy

Procedury odbioru

Kapitan statku zawijającego do portu z wyjątkiem statku rybackiego oraz statku sportowego, uprawnionego do przewozu mniej niż 12 osób, obowiązany jest do poinformowania portu o odpadach znajdujących się na pokładzie. Statek lub agent zgłaszają chęć zawinięcia do portu - Kapitanatowi Portu Szczecin, który decyduje o ruchu jednostek następnie ten powiadamia bosmana portu w Stepnicy lub powiadamia bezpośrednio bosmana portu Stepnica a ten konsultuje wejście z Kapitanatem Portu Trzebież, pod który podlega. Z uwagi na to, iż Morski Port Rybacki w Stepnicy jest w całości w posiadaniu Gminy Stepnica, która wydzierżawia tereny portu, a ruch statków związany jest z ich działalnością, to odpowiednim dzierżawcom, zgłasza się termin zdania, ilość i rodzaj odpadów oraz metody transportu. Obowiązkiem przyjmującego jest:

  • sprawdzenie czy odpady pochodzą z jednostek korzystających z portu;
  • wskazanie właściwego zbiornika;
  • sprawowanie nadzoru przy zdawaniu odpadów olejowych.

 

Obowiązkiem zdającego jest zapewnienie sprawnego transportu nieczystości ze statku do zbiornika. Niedopuszczalne są żadne wycieki podczas transportu i przelewania. Pozostałe jednostki zawijające do portu Stepnica przekazują informacje o odpadach znajdujących się na statkach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przekazania informacji o odpadach znajdujących się na statku (Dz. U. 2003 Nr 101 poz. 936). Nadzorujący nad gospodarowaniem odpadami potwierdza na właściwym formularzu fakt zdania odpadów przez statek na odpowiednim formularzu.

System opłat

Odbiór odpadów odbywa się w ramach opłaty tonażowej.

Procedury informowania o niewystarczającej przepustowości portowych urządzeń odbiorczych

W przypadku braku możliwości odbioru odpadów ze statków dzierżawca niezwłocznie informuje o tym fakcie kapitana statku, który zgłosił gotowość zdania odpadów. Dzierżawca portu wydaje zaświadczenie o niemożliwości odbioru odpadów.

Decyzja zatwierdzająca Plan gospodarowania odpadami w  Morskim Porcie Rybackim w Stepnicy