Pracownicy

aktualizacja: 2024-02-08 13:41:49

           
Lp. Imię nazwisko Stanowisko nr wew. tel. Adres e-mail: Nr pokoju
1. Andrzej Wyganowski Burmistrz Miasta i Gminy 13 burmistrz@stepnica.pl 6A
2. Ryszard Ławicki Zastępca Burmistrza 14 zastepca@stepnica.pl 6B
Straż Miejska
3. Aleksander Zyga Komendant Straży Miejskiej 37 strazmiejska@stepnica.pl II piętro
Promocja, fundusze unijne, sport
4. Maciej Herman Inspektor ds. funduszy, promocji i sportu  30 fundusze@stepnica.pl II piętro
Referat Architektury i Ochrony Środowiska
5. Anna Humieja Kierownik Referatu Architektury i Ochrony Środowiska 24 budownictwo@stepnica.pl 11
6. Marlena Smolarek Inspektor ds. ładu przestrzennego i zamówień publicznych 18

inwestycje@stepnica.pl

planowanie@stepnica.pl

18
7. Monika Kotomska Podinspektor ds. gospodarki komunalnej 41

gospodarkakomunalna@stepnica.pl

17
8. Agata Orlon podinspektor ds. zamówień, obronnych i zarządzania kryzysowego 28

inwestycje.orlon@stepnica.pl

gzk@stepnica.pl

16
9. Marek Górski Podinspektor ds. budownictwa 20 inwestycje.gorski@stepnica.pl 18
10. Daria Grądz-Komenda Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami 16 nieruchomosci@stepnica.pl 15
11. Anna Sawa Inspektor ds. ochrony środowiska  25

ochrona-srodowiska@stepnica.pl

12
12. Marta Liśkiewicz Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej 40

gospodarkamieszkaniowa@stepnica.pl

17
Referat Finansowy
12. Beata Rogalska Skarbnik Gminy
Kierownik referatu
22 skarbnik@stepnica.pl 8
13.          
14. Grażyna Zapała Księgowa 26 finanse.zapala@stepnica.pl 5
15. Katarzyna Kuc Księgowa 38 finanse.kuc@stepnica.pl 5
16. Adriana Dziemińska Księgowa 36 finanse.dzieminska@stepnica.pl 5
17. Beata Wojcianiec Inspektor ds. podatków i opłat 29 podatki.wojcianiec@stepnica.pl 13
18. Anna Jagła księgowa 40 podatki.jagla@stepnica.pl 5
19.

Izabela Kozioł

Inspektor ds. księgowości podatkowej 17 podatki.koziol@stepnica.pl 13A
Referat Organizacyjno - Społeczny
20. Mariola Kwiryng Sekretarz Gminy 15 sekretarz@stepnica.pl 7
21. Dorota Bednarczyk Inspektor ds. kadrowych, oświaty, kultury i archiwum zakładowego 39 oswiata@stepnica.pl 9
22. Izabela Marian  Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej 21 radagminy@stepnica.pl
dzialalnosc@stepnica.pl
10
23. Justyna Komorowska-Bojko Inspektor ds. obsługi sekretariatu 12

sekretariat@stepnica.pl

organizacja@stepnica.pl

6
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności
24. Agnieszka Cyniak Kierownik USC, Inspektor ds. ewidencji ludności 19 usc@stepnica.pl 19
25. Marta Mela Z-ca Kierownika USC 19 19
    Ochotnicza Straż Pożarna       
26. Krzysztof Wasiluk Komendant OSP   osp@stepnica.pl II piętro