Przebudowa Basenu Kolejowego w Porcie Morskim w Stepnicy

aktualizacja: 2015-11-24 22:58:16

Istniejąca infrastruktura

Wejście do basenu tworzą dwa wysunięte w stronę zatoki falochrony o długości 13,96 m każdy. Ich konstrukcja składa się z dwóch stalowych ścianek szczelnych, wypełnionych piaskiem. Szerokość wejścia wynosi 19,0 m.

Basen zabudowany jest trzema nabrzeżami oczepowymi z oczepem stalowym. Do budowy nabrzeży użyto różnych typów ścianek szczelnych, zakotwionych za pomocą ściągów stalowych do tarcz żelbetowych.

Nabrzeża: Północne i Południowe posiadają po trzy wydzielone stanowiska przeładunkowe o dopuszczalnym obciążeniu nie przekraczającym 20 kN/m², przeznaczone do ustawienia żurawi samojezdnych. Stanowiska te są konstrukcjami niezależnymi od nabrzeży, złożonymi z pali stalowych, zwieńczonych płytami żelbetowymi o wymiarach 5,0 x 8,0/x 0,35 m. Poza stanowiskami w pasie o szerokości 3,0 m, przyległym do linii brzegowej, dopuszczalne obciążenie wynosi 3,0 kN/m² .Nabrzeża te wyposażone są dodatkowo w:

  • samodzielne pachoły cumownicze
  • belki odbojowe drewniane, na których zawieszone są odbijacze z opon samochodowych
  • drabinki wyjściowe stalowe

Nabrzeże Czołowe, wykonane ze ścianki szczelnej z oczepem stalowym, jest wyłączone od wielu lat z eksploatacji.

Na terenie basenu znajdują się także pomieszczenia biurowo – socjalne i magazynowe.

Obecnie istniejące i funkcjonujące obiekty portowe nie spełniają podstawowych wymogów technicznych i funkcjonalnych. Ulegają systematycznym procesom dekapitalizacji pod wpływem czynników naturalnych, braku działań inwestycyjnych i dewastacji.

Mimo rosnącego zapotrzebowania na przeładunki towarów w porcie oraz zainteresowania turystów wodnych z kraju i zagranicy nie ma możliwości rozwoju oferty w oparciu o potencjał istniejącej infrastruktury portu. W wielu przypadkach zamyka to perspektywę rozwoju gospodarczego gminy.

Opis projektu

Przedmiotem projektu są konstrukcje nabrzeży Basenu Kolejowego Porcie w Stepnicy. Zakres przebudowy obejmuje wymianę elementów konstrukcyjnych nabrzeży oczepowych, dostosowując je do zwiększonej głębokości użytkowej oraz zwiększonych obciążeń użytkowych nabrzeży, budowę stanowiska ro - ro do obsługi ładunków wielkogabarytowych, pogłębienie basenu portowego oraz przeniesienie pachołów cumowniczych.

Odbudowa basenu - nabrzeża

Przebudowa nabrzeży Basenu Kolejowego polegać będzie na wymianie skorodowanej ścianki szczelnej na palościankę z żelbetową nadbudową. ( oczep żelbetowy z tzw krótką płytą) dodatkowo osadzonych na żelbetowych palach formowanych w gruncie, kotwioną do żelbetowych tarcz kotwiących. Palościankę planuje się kotwić za pomocą kotwy. Żelbetową nadbudowę stanowić będzie żelbetowy oczep (mur oporowy) grubości 70 cm. Płytę projektuje się osadzić na żelbetowych palach formowanych w gruncie. W rejonie istniejących platform przeładunkowych nadbudowę żelbetową stanowić będzie oczep żelbetowy osadzony na palościance.

Nabrzeże projektuje się wyposażyć w 24 pachoły cumownicze o nośności nominalnej 150 kN; punktowe urządzenia odbojowe - odbojnice korytkowe; co 5 m drabinki wyjściowe.

Basen kolejowy zostanie pogłębiony do głębokości 4,5 m co umożliwi zawijanie do portu większym jednostkom.

Stanowisko ro-ro

W celu umożliwienia przeładunków ładunków wielkogabarytowych zaprojektowano rampę ( pochylnię) do obsługi barek typu ro-ro. Konstrukcję stanowiska ro-ro, zaprojektowano o szerokości użytkowej 10 m. Istotą rozwiązania jest wykonanie palościanki, umożliwiającej odwodnienie akwenu pod rampę. W tym celu projektuje się wybudowanie elementów palościanki o dł. 9,5 m, podparte.

Konstrukcje rampy stanowią płyty żelbetowe gr. 30 cm - w części podporowej i 20 cm w części wyjazdowej. Nawierzchnię płyty w części podporowej projektuje się zabezpieczyć układem szyn kotwionych do płyt żelbetowych.

Próg rampy stanowić będzie palośćianka z grodzic i pali skrzynkowych usytuowanych w rozstawie 2,4 m kotwiona do tarcz żelbetowych.

Charakterystyka techniczno - eksploatacyjna:

  • Szerokość rampy 12 m
  • Długość rampy 20 m
  • Obciążenie użytkowe 250 kN na oś
  • Maksymalna masa ładunku 2000 kN

Elementy stalowe - po uprzednim oczyszczeniu zostaną pomalowane dwukrotnie farbą chloro - kauczukową do gruntowania, a następnie dwukrotnie emalią chloro - kauczukową nawierzchniową. Od strony gruntu elementy żelbetowe będą zabezpieczone dwoma warstwami roztworu asfaltowego.

Całość robót będzie wykonana zgodnie z projektem oraz wymaganiami "Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót hydrotechnicznych".

Cele projektu

Celem projektu jest wzmocnienie portu w Stepnicy poprzez rozwój infrastruktury portowej, która wpłynie na poprawę oraz rozszerzenie usług transportowych w województwie zachodniopomorskim. Port Morski w Stepnicy pełni ważną funkcję w zakresie przeładunków towarów. Może również wpływać aktywizująco na rozwój regionu poprzez rozwój oferty turystycznej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013

 

Logo projektu Uni Europejskiej

Galeria z postępu prac