Gmina Stepnica wśród wyróżnionych w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021”

aktualizacja: 2021-09-28 07:37:17

wręczenie nagród NGOW dniu 16 września 2021 r. w Szczecinie odbyło się uroczyste podsumowanie  konkursu Marszałka Zachodniopomorskiego „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021”. To konkurs wyjątkowy – skierowany do aktywnych JST, szczególnie ceniących sobie współpracę z organizacjami pozarządowymi. Tegoroczna edycja była wyjątkowa też z innego względu. W trudnym czasie pandemii, która przyniosła wszystkim wyzwania, niepewność i dynamicznie zamieniającą się rzeczywistość – gminy i powiaty kontynuowały współpracę z organizacjami pozarządowymi – zarówno finansową, jak niefinansową.  

W tym roku wyróżnienie dla Gminy Stepnica rąk Marszałka Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Wicemarszałka Olgierda Kustosza odebrał Pan Andrzej Wyganowski Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica wraz z Panią Justyną Komorowską –Bojko odpowiedzialną za współpracę z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy Stepnica. Przedmiotem konkursowej oceny była współpraca prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Gmina Stepnica razem z Gminą Bierzwnik otrzymała wyróżnienie w kategorii gmin poniżej 15 tys. mieszkańców.

Współpraca Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 realizowana była w niżej wymienionych obszarach:

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:

 1. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie.

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 1. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i turniejów w zakresie tenisa stołowego,
 2. Prowadzenie na terenie Stepnicy zajęć gry w piłkę nożną orlików i młodzików wraz ze współzawodnictwem ligowym,
 3. Prowadzenie na terenie Stepnicy zajęć w zakresie piłki nożnej wraz ze współzawodnictwem ligowym,
 4. Prowadzenie na terenie Żarnowa zajęć w zakresie piłki nożnej wraz ze współzawodnictwem ligowym.

wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej:

 1. Prowadzenie w 2020 roku placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w miejscowości Łąka.

Współpraca Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przybierała również formę niefinansową,
a w szczególności w postaci:

 1. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności
  i realizowanych zadaniach, w szczególności poprzez publikowanie informacji
  w serwisie informacyjnym
  www.stepnica.pl w specjalnej zakładce dedykowanej organizacjom pozarządowym,
 2. wsparcia organizacji pozarządowych w ubieganiu się o pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych, doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom,
 3. pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł innych, niż budżet Gminy,
 4. udzielania rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,
 5. umożliwiania organizacjom imprez na terenach lub w obiektach należących do Gminy.

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie ich wspierania i powierzania wraz z udzieleniem dotacji.

Łączna kwota udzielonych dotacji w trybie konkursowym wyniosła 106 475,55 zł.

Organizacje pozarządowe poprzez swoją aktywną działalność wspomagały naszą Gminę  w wykonywaniu nałożonych ustawowo zadań. Wspierane przez Gminę, inicjowały oraz realizowały interesujące przedsięwzięcia. Działając dla dobra mieszkańców Gminy Stepnica wpływały na integrację środowiska oraz podwyższenie poziomu i jakości ich życia.

Zdjęcie dzięki uprzejmości Biura ds.organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.