DODATEK WĘGLOWY - informacja dotycząca wypłaty

aktualizacja: 2022-09-21 09:37:35

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do licznych zapytań dotyczących wypłaty dodatku węglowego informuję, że dotychczas gmina Stepnica nie otrzymała z budżetu państwa koniecznych do tego środków.

Jednocześnie chciałbym zwróci uwagę, że zgodnie z art. 52 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ma stanowić, że: „do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i nie zakończonych (...) stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Najistotniejsze zmiany w uprawnieniach do dodatku węglowego dotyczą:

- wprowadzenia zasady: jeden dodatek na jeden adres zamieszkania, czyli w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem (jeden adres = jeden dodatek).

- w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego został złożony dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego z tym samym adresem miejsca zamieszkania, to dodatek jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

- wydłużenia terminu załatwienia wniosku o wypłatę dodatku węglowego do 60 dni,

- zgodnie z zapisem ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która nowelizuje ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym nie uwzględnia się korekt deklaracji w CEEB, które zostały złożone po dniu 11.08.2022 r. Nie dotyczy to zgłoszeń do CEEB składanych po raz pierwszy.

Powyższe zmiany nie będą wymagały od Państwa złożenia nowych wniosków. Zapewniam, że pracownicy Ośrodka dokładają wszelkich starań, aby Państwa sprawy były załatwiane z należytą starannością, na możliwie wysokim poziomie obsługi, w zakresie od nas zależnym. Zmiany przepisów spowodowały jednak potrzebę powtórnej analizy dużej ilości wniosków, co może spowodować wydłużenie terminów zakończenia prowadzonych postępowań.

Jarosław Gruszczyński 

Dyrektor 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy