Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

aktualizacja: 2022-12-09 14:06:45

dodatek Informuję, że dnia 9 września 2022 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o wsparciu odbiorców ciepła, przewidująca m.in. dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego. Ustawa weszła w życie dnia 20 września 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego i węglowego będzie można składać do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy.

O dofinansowanie mogą się starać gospodarstwa domowe, które używają do ogrzewania:

1. kotła na paliwo stałe zasilanego pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy,

2. kotła na paliwo stałe, kominka, kozy, ogrzewacza powietrza, trzonu kuchennego, piecokuchni albo pieca kaflowego na paliwo stałe, zasilanego drewnem kawałkowym,

3. kotła gazowego zasilanego skroplonym gazem LPG,

4. kotła olejowego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dopłaty do ogrzewania gazem LPG, drewnem, pelletem i olejem opałowym, będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość dofinansowania jest zależna od rodzaju paliwa wykorzystywanego do ogrzewania.

1. 3 000,00 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy,

2. 2 000,00 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,

3. 1 000,00 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym,

4. 500,00 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Nie ma kryterium dochodowego. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.

Wnioski będzie można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Stepnicy  w terminie do 30 listopada 2022:

1. osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku
w godz. od 07:30 do 15:30,

2. pocztą tradycyjną na adres Ośrodka, tj. ul. Bolesława Krzywoustego 41a, 72-112 Stepnica,

3. drogą elektroniczną za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, platformy ePUAP pod warunkiem podpisania wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 

Andrzej Wyganowski  

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica