Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

aktualizacja: 2015-12-08 20:21:18

Logo - Kubeł i śmieciZAWIADOMIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica zawiadamia, iż od dnia   01 czerwca 2015 r. (płatność od lipca) obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki zostały przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Stepnicy nr IV/39/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i wynoszą odpowiednio:

 Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość miesięcznie wynosi:

  1. 10,00 zł w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny,
  2. 18,00 zł w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny.

Stawka ryczałtowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w wysokości  300,00 zł rocznie od nieruchomości.

W związku ze zmianą wysokości opłaty nie ma obowiązku składania nowych deklaracji. 

Korekty deklaracji należy składać w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, np. zmiana liczby osób na nieruchomości związana  z narodzinami, zgonami, wyjazdami bądź zmiany sposobu zbierania odpadów – selektywny bądź nieselektywny.

UWAGA:

  1. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiąc czerwiec lub za kolejne miesiące za gospodarowanie odpadami
    w sposób nieselektywny, należy dokonać dopłaty, do wysokości stawek obowiązujących od dnia 01.06.2015 r., natomiast za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny powstała nadpłata zostanie zaliczona na kolejny miesiąc.
  2. W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, należy w terminie 14 dni od momentu zaistnienia zmiany złożyć korektę deklaracji, której druk jest dostępny na stronie bip.stepnica.pl oraz w siedzibie urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica
Andrzej Wyganowski

Rada Miejska w Stepnicy wprowadziła Uchwałą Nr IV/39/15 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zwolnienie w 50 % ze stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują rodziny z 4 i więcej dzieci, a których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy,  jednakże Uchwałą Nr XII.136.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 maja 2015r. stwierdziło nieważność § 4 uchwały dotyczącego powyższego zwolnienia.