Projekt "Stepnica- port wysokiej jakości edukacji"

aktualizacja: 2024-05-29 18:26:17

logotypy Funduszy Europejskich  dla Pomorza Zachodniego, flagi RP, Uni Europejskiej o Pomorza Zachodniego  


Gmina Stepnica otrzymała  dofinansowanie z programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 na  projekt pn. „Stepnica – Port wysokiej jakości edukacji”, który będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. Konstantego Maciejewicza  w Stepnicy oraz Szkole Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego  w Racimierzu.
 

Celem głównym projektu jest podniesienie i zapewnienie dostępności do wysokiej jakości kształcenia ogólnego na terenie gminy Stepnica poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia obejmującego: zajęcia i warsztaty dla uczniów; doradztwo edukacyjno-zawodowe; kursy dla nauczycieli; ustanowienie systemu wsparcia psychologicznego i wprowadzenie do placówek zasad edukacji włączającej w latach 2024-2025.

Cele szczegółowe:

1. Poprawa kompetencji podstawowych 300 uczniów, w tym kompetencji cyfrowych 140 uczniów.  

2. Rozwój kompetencji społeczno-obywatelskich, przedsiębiorczych (128 osób) zielonych (28 osób).

3. Poprawa kondycji psychiczno-emocjonalnej 100 uczniów i podniesienie kwalifikacji 36 nauczycieli z zakresu wsparcia emocjonalno-psychologicznego umożliwiające wprowadzenie trwałego systemu wsparcia psychologicznego do 2 szkół.

4. Wzrost szans uczniów na rynku pracy dzięki spersonalizowanemu doradztwu zawodowemu (100 osób).

5. Podwyższenie atrakcyjności nauczania w szkołach poprzez wzmocnienie, rozwój i doskonalenie kompetencji 36 nauczycieli oraz doposażenie bazy edukacyjnej w sprzęt TIK i materiały dydaktyczne 2 szkół.

Odbiorcami projektu są uczniowie oraz nauczyciele ze szkół podstawowych z terenu Gminy Stepnica.

Wartość projektu:  1 001 040,67 zł w tym:

dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027:  900 418,67 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie