Skontroluj komin przed sezonem grzewczym

aktualizacja: 2017-02-08 09:03:48

komin z płomieniem od zapalonej sadzy. Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017.

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2015 odnotowano 11.830 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 182 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 596 pożarów od urządzeń na paliwo gazowe.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2016]

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także  zatruciem

Tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 3878 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2229 osób poszkodowanych i 50 ofiar śmiertelnych.

Dane statystyczne KG [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2016]

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną NIE DLA CZADU prowadzoną od kilku lat przez Państwowa Straż Pożarną.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcje społeczną ZAPROS KOMINIARZA!

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016r., poz. 290).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku SA obowiązni w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować, zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. (art.. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane)

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1)  od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2)  od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące

3)  od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymieninych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesiecy

4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia  brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może Stanowic podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.