Rozporządzenie Porządkowe Wojewody Zachodniopomorskiego

aktualizacja: 2017-02-08 09:01:47

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 1/2016

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 oraz poz. 1960) zarządza się, co następuje:

§ 1. Celem zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony życia i zdrowia, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1. Obowiązuje od dnia 21 grudnia 2016 r. do dnia 4 stycznia 2017 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2016 r. i 1 stycznia 2017 r.

§ 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14.0 według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676).

§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1 podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, z późn. zm.1).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia oraz w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Zachodniopomorskiego, a także opublikowaniu w środkach masowego przekazu.

            Wojewoda Zachodniopomorski

                               Podpisał wz. Wojewody Zachodniopomorskiego

                                                                      Marek Subocz

                                                                      Wicewojewoda

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 774, poz. 1485, poz. 1707.

Skan Rozporządzenia