Raport o stanie gminy za 2022 rok

aktualizacja: 2023-07-24 12:41:59

raportZgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2023 r. poz.  40 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica przedstawia do dnia 31 maja Radzie Miejskiej w Stepnicy raport o stanie gminy. 

Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim i zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Stepnica, a także sposób wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską.

Raport o stanie Gminy Stepnica za rok 2022 będzie przedmiotem debaty podczas sesji Rady Miejskiej  w Stepnicy w dniu 27 czerwca 2023 roku. Wówczas Radni, oprócz głosowania nad absolutorium dla Burmistrza, będą głosowali w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej  pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba Mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenia można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy  do dnia 26 czerwca 2023r.,  do godziny 15.30.  Porządek sesji oraz sposób organizacji sesji zostaną podane w odrębnej informacji na stronie BIP  https://rada.stepnica.pl/kalendarz-posiedzen