Otwarty konkurs ofert

aktualizacja: 2024-01-10 10:53:05

NGO Otwarty Konkurs Ofert

Zarządzenie Nr 78/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica  z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku w Gminie Stepnica

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 571) oraz na podstawie uchwały Nr XXXVI/427/23 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2023 r. poz. 6708) Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku w Gminie Stepnica.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Rodzaj zadania:

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Zadanie 1. Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych i turniejów tenisa stołowego – kwota 22 000,00 zł

- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, treningów i turniejów dla mieszkańców Gminy Stepnica w tenisa stołowego,

- uczestnictwo w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych oraz w rozgrywkach ligowych w okresie od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

- organizacja szkolenia dla najmłodszych dzieci w tenisie stołowym.

Zadanie 2. Prowadzenie na terenie Stepnicy zajęć gry w piłkę nożną orlików i młodzików wraz ze współzawodnictwem ligowym – kwota 8 000,00 zł

- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, turniejów i rozgrywek piłkarskich dla orlików i młodzików z Gminy Stepnica w piłkę nożną.

- uczestnictwo w rozgrywkach ligi orlików i młodzików w okresie od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Zadanie 3. Prowadzenie na terenie Żarnowa zajęć piłki nożnej wraz ze współzawodnictwem ligowym – kwota 27 000,00 zł

- prowadzenie i organizowanie treningów dla mieszkańców Gminy Stepnica w piłkę nożną w miejscowości Żarnowo,

- udział w rozgrywkach prowadzonych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w trakcie sezonu piłkarskiego,

- organizacja spotkań kontrolnych w trakcie przerw w rozgrywkach piłki nożnej.

Zadanie 4. Prowadzenie na terenie Stepnicy zajęć piłki nożnej wraz ze współzawodnictwem ligowym – kwota 27 000,00 zł

- prowadzenie i organizowanie treningów dla mieszkańców Gminy Stepnica w piłkę nożną w miejscowości Stepnica,

- udział w rozgrywkach prowadzonych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w trakcie sezonu piłkarskiego,

- organizacja spotkań kontrolnych w trakcie przerw w rozgrywkach piłki nożne

Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w budżecie Gminy Stepnica na 2024 r. wynosi  87 000,00 zł

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania może ulec zmianie w przypadku zmiany w budżecie Gminy Stepnica w części przeznaczonej na to zadanie.

Zasady przyznawania dotacji:

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z:

 • ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 571),
 • Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października  2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Stepnica www.stepnica.pl

Zlecenia wykonania zadania dokonuje się w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.

Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Podmioty uprawnione przyjmują realizację zadania na zasadach określonych w umowie, a Gmina zobowiązuje się do przekazania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

Istnieje możliwość wyboru kilku ofert, jednej oferty lub nie wybranie żadnej z ofert.

Wymagany jest wkład własny w wysokości  nie mniej niż 5%.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta (w takim przypadku konieczne jest dostarczenie przez oferenta zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego). Niedostarczenie powyższych dokumentów, w wyznaczonym oferentowi terminie, będzie oznaczało rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu konkursowym i automatyczne odrzucenie oferty.

W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do kwoty wnioskowanej w ofercie, oferenci  nie będą związani złożonymi ofertami.

Termin i warunki realizacji zadania:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2023, poz. 571), które w wyznaczonym terminie i miejscu złożą oferty na określonym formularzu.
 2. Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października  2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057). Druk dostępny jest na stronie pod adresem: www.stepnica.pl i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy
 3. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zadanie nr …..” (proszę wpisać odpowiedni nr zadania) w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica w terminie do 22 stycznia 2024 r. do godziny 15.30,  decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Stepnica. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Do oferty obligatoryjnie należy dołączyć następujące załączniki:
- kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z właściwego rejestru lub ewidencji,
- kserokopię aktualnego Statutu,
- ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

    5. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 01.01.2024 r. i kończy nie później niż 31.12.2024 r. Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczenia kosztów z dotacji.

     6. Dotacja przekazywana będzie dla:
a) zadania nr 1 -  w pełnej wysokości,
b) zadania nr 2 -  w pełnej wysokości,
c) zadania  nr 3, 4 – w dwóch transzach; I transza w terminie do 29.02.2024 r., II transza w terminie do 30.06.2024 r.

7. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wysokości maksymalnie 10%.

8. Naruszenia postanowienia, o którym mowa w ust. 7, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

9. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa będzie zawarta na czas określony, do 31 grudnia 2024 r.

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 31 stycznia 2024 r.
 2. Decyzja o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Oferty będą oceniane przez powołaną Komisję Konkursową.
 4. Komisja w trakcie oceny ofert może wystąpić do podmiotów biorących udział w konkursie o dodatkowe informacje lub dokumenty.
 5. Komisja Konkursowa dokona oceny ofert, w oparciu o następujące kryteria:

Kryteria formalne:

 • termin i odpowiednie miejsce wpłynięcia oferty,
 • złożenie oferty na właściwym formularzu,
 • poprawność od strony rachunkowej i kompletność wypełnienia tabel kosztorysowych,
 • złożenie oferty przez uprawniony do tego podmiot.

Kryteria merytoryczne w skali od 0 do 25 punktów:

 • możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową (doświadczenie w realizacji tego typu zadań) – 0 – 4 pkt,
 • przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0 – 4 pkt,
 • proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne – 0 – 5 pkt,
 • komisja uwzględnia także planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków, a w przypadku wspierania wykonania zadania publicznego także planowany finansowy wkład własny – 0 – 4 pkt,
 • realizację zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej w latach poprzednich (m.in. rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków) – 0 – 4 pkt,
 • zgodność zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu – 0 – 4  pkt.
 • wymagana minimalna ilość punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 17 pkt., maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta to 25 pkt.

7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy oraz na stronie internetowej Gminy Stepnica.

Informacje dodatkowe:

 1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pomiędzy Gminą Stepnica a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania.
 3. Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 91 4188521.
 4. Na zadania publiczne tego samego rodzaju w formie dotacji dla organizacji pozarządowych przekazano w  2023 r. 87 000,00 zł; 2022 r. 77 000,00 zł; 2021 r. 72 500,00 zł; w 2020 r. 72 500,00 zł; w 2019 r. 86 853,00 zł; w 2018 r. 78 000,00 zł;  w 2017 r.
  80 500,00 zł; w 2016 r. 120 250,00 zł; w 2015 r. 128 715,00 zł; w 2014 r. 157 100,00 zł; w 2013 r. 135 000,00 zł; w  2012 r.
  122 850,00 zł.

  Dokumenty do pobrania:

  Zarządzenie Nr 78/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

  oferta wzór

  umowa wzór

  sprawozdanie wzór