Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01.01.2024 r.

aktualizacja: 2024-03-12 09:03:49

zmiana stawek za śmieci Informuję mieszkańców Gminy Stepnica, iż zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/433/23 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od dnia 01.01.2024 r. ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miesięczna stawka od mieszkańca wynosi 36 zł.

Zwolnienie w wysokości 10% opłaty przysługuje właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady          w kompostowniku przydomowym.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 72 zł miesięcznie od mieszkańca.

 Nie ma obowiązku składania nowej deklaracji. Deklaracje złożone dotychczas nadal obowiązują.

 Płatności za miesiąc styczeń w/g nowej stawki należy dokonać do 15 lutego 2024 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Andrzej Wyganowski