Program Ciepłe Mieszkanie - ostatni etap weryfikacji wniosku o dofinansowanie

aktualizacja: 2024-02-09 09:52:55

ciepłe mieszkanie  W dniu 24.10.2023 r. Gmina Stepnica złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie".  8 lutego br. otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek skierowany został na posiedzenie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wnioskować należy że jest to ostatni etap przed podpisaniem umowy o dofinansowanie a tym samym zbliża się termin rozpoczęcia naboru wniosków dla mieszkańców Gminy Stepnica. O dacie rozpoczęcia naboru wniosków poinformujemy po podpisaniu umowy z WFOŚiGW w Szczecinie. 

Przypomnijmy, że Program Ciepłe Mieszkanie ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać dotację ze środków udostępnionych Funduszowi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.
Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
– podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15.000 zł,
– podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25.000 zł,
– najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37.500 zł.