Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 roku

aktualizacja: 2024-02-12 08:00:34

obrazek poglądowy z napisem infomracja dla mieszkańców Informuję o przedłużeniu możliwości składania wniosku o dodatek gazowy w związku w art. 3 pkt. 18 ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r. poz. 2760).

W związku z wprowadzonymi zmianami, gospodarstwa domowe stosujące do ogrzewania: kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy lub kominek gazowy, które są zasilane paliwami gazowymi (gazem ziemnym wysokometanowym lub zaazotowanym, w tym skroplonym gazem ziemnym oraz propan-butan lub innymi rodzajami gazu palnego, które dostarczane są za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy) mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT zawartego w opłaconej fakturze dokumentującej dostawę paliw gazowych w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r.

Warunkiem otrzymania zwrotu jest złożenie wniosku. Wnioskodawcą może być osoba, z którą podpisana jest umowa o dostawę gazu,  faktury za dostarczenie paliw gazowych (faktury za rzeczywiste zużycie a nie faktury prognozowane), dowodu uiszczenia zapłaty za fakturę oraz ewentualnie dokumenty dotyczące dochodów gospodarstwa domowego.

Ponadto dane źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w terminie do 21.12.2022 r. (albo po tym dniu w przypadku wpisania lub zgłoszenia nowego źródła ogrzewania).

Należy również spełnić kryterium dochodowe, które w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosi 2100,00 zł miesięcznie na osobę, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1500,00 zł miesięcznie na osobę. Aktualnie dochód wyliczany jest na podstawie dochodów uzyskanych w roku 2022.

Terminy składania wniosku:

- do dnia 30 września 2024 r. w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,

- po dniu 30 września 2024 r. w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, która jest przedmiotem wniosku.

Wniosek można składać:

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdzie wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów,

- tradycyjnie w formie papierowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy, ul. Bolesława Krzywoustego 41a, pok. nr 4.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

+ klauzula informacyjna

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r.

+ klauzula informacyjna

Wnioski o refundację podatku VAT należy składać oddzielnie za 2023 r. oraz za 2024 r.

 

Jarosław Gruszczyński

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy