Otwarty konkurs ofert

aktualizacja: 2024-03-14 12:16:49

NGO Otwarty Konkurs Ofert

Zarządzenie Nr 18/2024 Burmistrza  Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 16, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz na podstawie uchwały Nr XXXVI/427/23 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2023 r. poz. 6708) zarządza się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Komisja konkursowa opiniująca oferty zostanie powołana odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. kancelaryjno-organizacyjnych

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 18/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 marca 2024 r.

Dokumenty do pobrania:

1. Wzór oferty

2. Wzór umowy

3. Wzór sprawozdania

4. Oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 16, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz na podstawie uchwały Nr XXXVI/427/23 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2023 r. poz. 6708) Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

I. Rodzaj zadania:

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zadanie: Prowadzenie zajęć dziennikarskich na terenie Gminy Stepnica – kwota 3000,00 zł.

II. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w budżecie Gminy Stepnica na 2024 r. wynosi 3 000,00 zł

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania może ulec zmianie w przypadku zmiany w budżecie Gminy Stepnica w części przeznaczonej na to zadanie.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z:
 • ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 571.),
 • Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Stepnica www.stepnica.pl
 1. Zlecenia wykonania zadania dokonuje się w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.
 2. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Podmioty uprawnione przyjmują realizację zadania na zasadach określonych w umowie, a Gmina zobowiązuje się do przekazania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
 4. Istnieje możliwość wyboru kilku ofert, jednej oferty lub nie wybranie żadnej z ofert.
 5. Wymagany jest wkład własny w wysokości nie mniej niż 10%.
 6. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta (w takim przypadku konieczne jest dostarczenie przez oferenta zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego). Niedostarczenie powyższych dokumentów, w wyznaczonym oferentowi terminie, będzie oznaczało rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu konkursowym i automatyczne odrzucenie oferty.
 7. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do kwoty wnioskowanej w ofercie, oferenci nie będą związani złożonymi ofertami.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 571), które w wyznaczonym terminie i miejscu złożą oferty na określonym formularzu.

2. Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057). Druk dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy

3. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica w terminie do 5 kwietnia 2024 r. do godziny 15.30,  decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Stepnica.  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Do oferty obligatoryjnie należy dołączyć następujące załączniki:

 • aktualny wyciąg z KRS lub odpowiedniego wyciągu ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowania osób go reprezentujących,
 • kserokopię statutu,
 • oświadczenie osób reprezentujących podmiot składający ofertę o nieprowadzeniu działań w celu osiągnięcia zysku,
 • ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

5. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczęła się nie wcześniej niż 01.05.2024 r. i kończy nie później niż 31.12.2024 r. Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczenia kosztów z dotacji.

6. Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

7. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wysokości maksymalnie 10%.

8. Naruszenia postanowienia, o którym mowa w ust. 7, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

9. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa będzie zawarta na czas określony, do 31 grudnia 2024 r.

V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 19 kwietnia 2024 r.
 2. Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych zostaną odrzucone i nie będą rozpatrzone.
 3. Decyzja o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Oferty będą oceniane przez powołaną Komisję Konkursową.
 5. Komisja w trakcie oceny ofert może wystąpić do podmiotów biorących udział w konkursie o dodatkowe informacje lub dokumenty.
 6. Komisja Konkursowa dokona oceny ofert, w oparciu o następujące kryteria:
  1.  

Kryteria formalne:

 • termin i odpowiednie miejsce wpłynięcia oferty,
 • złożenie oferty na właściwym formularzu,
 • poprawność od strony rachunkowej i kompletność wypełnienia tabel kosztorysowych,
 • złożenie oferty przez uprawniony do tego podmiot.

Kryteria merytoryczne w skali od 0 do 25 punktów:

 • możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową (doświadczenie w realizacji tego typu zadań) – 0 – 4 pkt,
 • przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 0 – 4 pkt,
 • proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne – 0 – 5 pkt,
 • komisja uwzględnia także planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków, a w przypadku wspierania wykonania zadania publicznego także planowany finansowy wkład własny – 0 – 4 pkt,
 • realizację zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej w latach poprzednich (m.in. rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków) – 0 – 4 pkt,
 • zgodność zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu
   – 0 – 4  pkt.
 • wymagana minimalna ilość punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 17 pkt., maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta to 25 pkt.

7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy oraz na stronie internetowej Gminy Stepnica.

      VI. Informacje dodatkowe:

 1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pomiędzy Gminą Stepnica a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania.
 3. Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 91 4188521.
 4. Na zadania publiczne tego samego rodzaju w formie dotacji dla organizacji pozarządowych w latach 2012-2023 przekazywano rocznie kwotę 3000,00 zł. W roku 2020 zadanie nie było realizowane.