Roczny plan zamówień publicznych

aktualizacja: 2024-04-24 10:05:44

Plan zamówień publicznych na rok 2021

 

Plan zamówień publicznych na rok 2020

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

(dostawa, usługa, robota budowlana)

Tryb zamówienia

CPV

Orientacyjna wartość zamówienia netto (PLN)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w 2020 r.

1

Budowa sieci wodociągowej między Gąsierzynem a Miłowem

Robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

 

500.000,00

III kwartał

2

Wymiana węzłów wodociągowych w m. Łąka

Robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

 

24.000,00

III kwartał

3

Wykonanie nowej studni głębinowej przy SUW Miłowo

Robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

 

65.000,00

III kwartał

4

Wymiana rurociągów tłocznych od studni głębinowych nr 1,2,3,4 do SUW Miłowo

Robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

 

77.000,00

III kwartał

5

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej     i  wodociągowej na ul. Kościelnej w Żarnowie

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

26.000,00

IV kwartał

6

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej     i  wodociągowej za ogródkami działkowymi w m. Stepniczka

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

614.708,00

IV kwartał

7

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej     i  wodociągowej dz. 395/10 w m. Stepnica

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

40.000,00

IV kwartał

8

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej     i  wodociągowej dz. 625/10 ul. Słoneczna w m. Stepnica

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

80.000,00

IV kwartał

9

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej     i  wodociągowej dz. 684/3 ul. Kościuszki w m. Stepnica

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

24.000,00

IV kwartał

10

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej     i  wodociągowej dz. 68/1 w m. Stepnica

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

14.400,00

IV kwartał

11

Budowa sieci wodociągowej do myjni samochodowej samoobsługowej w Stepnicy

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

16.000,00

IV kwartał

12

Budowa punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Stepnicy

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45252127-4

 

120.000,00

III kwartał

13

Remont stacji higienizacji na oczyszczalni ścieków w Stepnicy

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45252127-4

 

32.000,00

III kwartał

14

Remont poletka osadowego na oczyszczalni ścieków w Stepnicy

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45252127-4

 

36.000,00

III kwartał

15

Rozbudowa szkoły podstawowej w Racimierzu

Robota budowlana

przetarg nieograniczony

45112000-5

45262210-6

45262500-6

45261000-4

45420000-7

45400000-1

880.000,00

III kwartał

16

Likwidacja trzcinowiska na plaży publicznej w Stepnicy

Usługa

przetarg nieograniczony

90913100-1

 

90.000,00

IV kwartał

17

Przebudowa drogi ul. Spokojna w Żarnowie

Robota budowlana

przetarg nieograniczony

45233120-6

 

813.000,00

IV kwartał

18

Remont molo na plaży w Stepnicy II etap

Robota budowlana

przetarg nieograniczony

45244200-1

 

833.000,00

III kwartał

19

Remont  i docieplenie budynku UMiG wraz z wymianą kotła gazowego z udziałem środków zewnętrznych

 

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45400000-1

250.000,00

I kwartał

20

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i cmentarzy z terenu Gminy Stepnica oraz PSZOK

usługa

przetarg nieograniczony

90511000-2       

800.000,00

IV kwartał

21

Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej      w okresie od 1 września 2020 r. na terenie Gminy Stepnica

usługa

przetarg nieograniczony

60112000-6

400.000,00

II kwartał

22

Zakup samochodu ratowniczego

dostawa

przetarg nieograniczony

34144210-3

 

162.000,00

III kwartał

23

Budowa przepompowni ścieków w Stepnicy osiedle Akacjowe

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

295.000,00

III kwartał

24

Budowa przepompowni ścieków w Stepnicy ul. B. Chrobrego

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

115.000,00

III kwartał

25

Remont przepompowni ścieków

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

195.000,00

III kwartał

26

Remont budynku po ENEA

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45453000-7

285.000,00

II kwartał

27

Budowa ścieżki edukacyjnej Kopice-Czarnocin

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45233161-5

411.000,00

III kwartał