Roczny plan zamówień publicznych

aktualizacja: 2020-03-09 10:07:01

Plan zamówień publicznych na rok 2020

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

(dostawa, usługa, robota budowlana)

Tryb zamówienia

CPV

Orientacyjna wartość zamówienia netto (PLN)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w 2020 r.

1

Budowa sieci wodociągowej między Gąsierzynem a Miłowem

Robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

 

500.000,00

III kwartał

2

Wymiana węzłów wodociągowych w m. Łąka

Robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

 

24.000,00

III kwartał

3

Wykonanie nowej studni głębinowej przy SUW Miłowo

Robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

 

65.000,00

III kwartał

4

Wymiana rurociągów tłocznych od studni głębinowych nr 1,2,3,4 do SUW Miłowo

Robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

 

77.000,00

III kwartał

5

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej     i  wodociągowej na ul. Kościelnej w Żarnowie

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

26.000,00

IV kwartał

6

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej     i  wodociągowej za ogródkami działkowymi w m. Stepniczka

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

614.708,00

IV kwartał

7

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej     i  wodociągowej dz. 395/10 w m. Stepnica

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

40.000,00

IV kwartał

8

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej     i  wodociągowej dz. 625/10 ul. Słoneczna w m. Stepnica

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

80.000,00

IV kwartał

9

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej     i  wodociągowej dz. 684/3 ul. Kościuszki w m. Stepnica

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

24.000,00

IV kwartał

10

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej     i  wodociągowej dz. 68/1 w m. Stepnica

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

14.400,00

IV kwartał

11

Budowa sieci wodociągowej do myjni samochodowej samoobsługowej w Stepnicy

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

16.000,00

IV kwartał

12

Budowa punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Stepnicy

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45252127-4

 

120.000,00

III kwartał

13

Remont stacji higienizacji na oczyszczalni ścieków w Stepnicy

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45252127-4

 

32.000,00

III kwartał

14

Remont poletka osadowego na oczyszczalni ścieków w Stepnicy

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45252127-4

 

36.000,00

III kwartał

15

Rozbudowa szkoły podstawowej w Racimierzu

Robota budowlana

przetarg nieograniczony

45112000-5

45262210-6

45262500-6

45261000-4

45420000-7

45400000-1

880.000,00

III kwartał

16

Likwidacja trzcinowiska na plaży publicznej w Stepnicy

Usługa

przetarg nieograniczony

90913100-1

 

90.000,00

IV kwartał

17

Przebudowa drogi ul. Spokojna w Żarnowie

Robota budowlana

przetarg nieograniczony

45233120-6

 

813.000,00

IV kwartał

18

Remont molo na plaży w Stepnicy II etap

Robota budowlana

przetarg nieograniczony

45244200-1

 

833.000,00

III kwartał

19

Remont  i docieplenie budynku UMiG wraz z wymianą kotła gazowego z udziałem środków zewnętrznych

 

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45400000-1

250.000,00

I kwartał

20

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i cmentarzy z terenu Gminy Stepnica oraz PSZOK

usługa

przetarg nieograniczony

90511000-2       

800.000,00

IV kwartał

21

Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej      w okresie od 1 września 2020 r. na terenie Gminy Stepnica

usługa

przetarg nieograniczony

60112000-6

400.000,00

II kwartał

22

Zakup samochodu ratowniczego

dostawa

przetarg nieograniczony

34144210-3

 

162.000,00

III kwartał

23

Budowa przepompowni ścieków w Stepnicy osiedle Akacjowe

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

295.000,00

III kwartał

24

Budowa przepompowni ścieków w Stepnicy ul. B. Chrobrego

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

115.000,00

III kwartał

25

Remont przepompowni ścieków

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45231300-8

195.000,00

III kwartał

26

Remont budynku po ENEA

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45453000-7

285.000,00

II kwartał

27

Budowa ścieżki edukacyjnej Kopice-Czarnocin

robota budowlana

przetarg nieograniczony

45233161-5

411.000,00

III kwartał