Aktualności

Ostrzeżenie przed burzami z gradem

dodano: 2015-05-05 10:04:53

Widok drzewa na silnym wietrze.Na podstawie komunikatu meteorologicznego przekazanego przez System Prognoz i Ostrzezen CPM METEOSKY, ostrzegamy przed mozliwością wystąpienia silnych burz mogących mieć gwałtowny charakter i przebieg, podczas których głównym zagrożeniem będzie intensywny opad deszczu o wydajności od 10 do 40 mm, lokalnie opad gradu do 1-2 cm i wiatr wiejący w porywach do 70-90 km/h z kierunków południowych od godz. 11:00 dnia 05-05-2015 do godz. 23:00 dnia 05-05-2015.

czytaj więcej » Ostrzeżenie przed burzami z gradem

Ogłoszenie o przetargu

dodano: 2015-05-05 09:18:07

Logo przetarg

Burmistrz Miasta i  Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, niżej opisanej nieruchomości gminnej, przeznaczonej na prowadzenie działalności przystani jachtowej.

 

 

Opis przedmiotu przetargu:

 1. Oznaczenie w ewidencji i stan prawny: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 418/6, o powierzchni całkowitej 0,6972 ha, położona w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, miasto Stepnica, użytki: Ti - 0,6972 ha, wpisana w księgę wieczystą nr KWI 5649.
 2. Stan zagospodarowania: Nieruchomość zagospodarowana jako przystań jachtowa.
 3. Powierzchnia części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - 130m2 Powierzchnia całkowita nieruchomości: 0,6972ha.
 4. Działka płaska o kształcie foremnym. Część przeznaczona do dzierżawy zagospodarowana infrastrukturą techniczną w postaci: nabrzeża oczepowego, bosmanatu, slipu, pomostów pływających. Dostępność do nieruchomości drogą utwardzoną. Dla nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu nieruchomość oznaczona jako granica portu morskiego i UT - strefa funkcji rekreacji.
 5. Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny zostaje ustalony na kwotę 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)/ netto.
 6. Do ustalonego czynszu dzierżawnego zostanie doliczony należny podatek VAT.
 7. Czynsz podlegał będzie corocznej waloryzacji według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług ogółem ogłaszanego w formie komunikatu przez Prezesa GUS za rok ubiegły w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski do 31 stycznia każdego roku (na podstawie art. 94, ust.l, pkt. 1., lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2009r. Nr 153 poz. 1227 z późn. zm.)
 8. Nieruchomość została przeznaczona do dzierżawy na okres 3 lat, na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu przystani jachtowej w Stepnicy.
 9. Wysokość wadium uprawniającego do udziału w przetargu wynosi 200,00 zł. (słownie: dwieście złotych 00/100).

Wadium może być wpłacone w formach przewidzianych w §4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

Przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2015r., o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stepnica w Sali nr 3 - ( parter budynku ), ul. T. Kościuszki 4 .

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium, w terminie do 2 czerwca 2015 r. na konto Gminy Stepnica nr 65 1020 4812 0000 0502 0007 7420. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień w którym środki wpłyną na w/w konto.

Przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu podlega dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty uczestnika przetargu. Uczestnicy przetargu biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnym potwierdzonym.

Burmistrz Miasta Gminy Stepnica może odwołać przetarg z ważnych przyczyn.

Dodatkowych informacji o w/w nieruchomości, w tym warunków umowy dzierżawy udziela pracownik UG w Stepnicy, Pani Mirosława Nowak, tel. 0-91 4188521 w. 16, pokój nr 13.

burmistrz mgr Andrzej Wyganowski

czytaj więcej » Ogłoszenie o przetargu

Nabór dzieci do "TUPTUSIA"

dodano: 2015-05-05 09:10:44

Logo Niepubliczny Żłobek Tup Tuś. Link otwiera powiększoną wersję.W dniu 30 kwietnia 2015 został otwarty pierwszy niepubliczny żłobek w Stepnicy. Żłobek „TUPTUŚ” prowadzi całoroczny nabór dzieci od dwudziestego tygodnia do trzeciego roku życia. Budynek oraz teren przy nim są przygotowane i wyposażone w nowoczesny kolorowy sprzęt, dostosowany do wieku dzieci. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Kontakt telefoniczny: 601-434-682

Więcej informacji: http://zlobek-stepnica.edupage.org

 

czytaj więcej » Nabór dzieci do "TUPTUSIA"

Konsultacje społeczne

dodano: 2015-04-30 08:17:32

Logo Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru MetropolitarnegoW związku z pracami nad opracowaniem   dokumentu pn. „Zintegrowana Strategia Transportu Publicznego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014 – 2020”., Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do konsultacji społecznych projektu dokumentu, które odbędą się na terenie 14 JST – członków SSOM.

Uwagi, wnioski, opinie, rekomendacje od zainteresowanych osób, organizacji i podmiotów z terenu JST – członków Stowarzyszenia można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym.

Konsultacje społeczne projektu dokumentu przeprowadzone zostaną w terminie: 30.04.2015r.  - 14.05.2015r.

czytaj więcej » Konsultacje społeczne

KONKURS FOTOGRAFICZNY

dodano: 2015-04-29 11:30:19

Żółta łodz w porcie. Link otwiera powiększoną wersję.Gminny Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich pasjonatów fotografii do udziału w konkursie fotograficznym
pt.: „Stepnica Osadą Rybacką”

Celem konkursu jest:

 • ukazanie rybackiego charakteru Gminy Stepnica za pomocą technik fotograficznych,
 • upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki

czytaj więcej » KONKURS FOTOGRAFICZNY

Warsztaty szkoleniowe OSP

dodano: 2015-04-29 08:46:20

Strażący podczas ćwiczeń. Link otwiera powiększoną wersję.W dniu 18.04.2015r. w Szkole Podstawowej w Stepnicy  odbyły się warsztaty ratownictwa technicznego  poświęcone działaniom ratowniczym w wypadkach busów oraz samochodów ciężarowych. Warsztaty podzielono na trzy segmenty .Pierwsza  część teoretyczna dotycząca technik działań  poprowadzona została przez D-cę JRG II szczecin  st.kpt. Jarosława Tomczyka, część  medyczną poprowadził  sekc. Tomasz Kubiak  -koordynator medyczny KWPSP w Szczecinie. 

czytaj więcej » Warsztaty szkoleniowe OSP

Wiosna 2015 w świetlicy w Racimierzu

dodano: 2015-04-28 15:44:42

Dzieci podczas zabaw na świetlicy. Link otwiera powiększoną wersję.Tegoroczną wiosną realizowaliśmy wiele inicjatyw. W marcu, jak co roku, odbył się Dzień Kobiet. Tym razem powierzyliśmy prowadzenie tej uroczystości wodzirejom – Andrzejowi i Michałowi. Zabawa była współorganizowana z Sołectwem Racimierz i Żarnowo. Panie świetnie się bawiły, wodzireje okazali się doskonali w swoim fachu.
Następnie, tuż przed świętami wielkanocnymi, w Palmową Niedzielę, na terenie naszej placówki miał miejsce pchli targ, zaaranżowany przez świetlicę Racimierz i Radę Rodziców SP Racimierz, dołączyły też sołectwa – Żarnowo, Racimierz i  Jarszewko.

czytaj więcej » Wiosna 2015 w świetlicy w Racimierzu