Aktualności

Otwarty konkurs ofert

dodano: 2023-04-14 13:24:37

Otwarty Konkurs Ofert

Zarządzenie Nr 30/2023 Burmistrza  Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 16, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz na podstawie uchwały Nr XXIX/326/22 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 grudnia 2022 r. poz. 5637) zarządza się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Komisja konkursowa opiniująca oferty zostanie powołana odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. kancelaryjno-organizacyjnych

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 30/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Dokumenty do pobrania:

1. Wzór oferty

2. Wzór umowy

3. Wzór sprawozdania

4. Oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

dodano: 2023-04-13 12:30:11

Otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Nr 29/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz na podstawie uchwały Nr XXIX/326/22 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 grudnia 2022 r. poz. 5637) zarządza się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Komisja konkursowa opiniująca oferty zostanie powołana odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. kancelaryjno-organizacyjnych

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 29/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Dokumenty do pobrania:

1. Wzór oferty

2. Wzór umowy

3. Wzór sprawozdania

4. Oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2023-03-28 15:06:51

NGO Otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Nr 24/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku w Gminie Stepnica.

Do pobrania Zarządzenie Nr 24/2023

czytaj więcej » Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert

dodano: 2023-03-01 09:58:06

Otwarty Konkurs Ofert NGO

Zarządzenie Nr 14/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku w Gminie Stepnica

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2023-02-02 13:39:42

Zarządzenie Nr 10/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku w Gminie Stepnica.

Do pobrania Zarządzenie Nr 10/2023

czytaj więcej » Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert

dodano: 2023-01-04 10:39:31

NGO Otwarty konkurs ofertZarządzenie Nr 1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku w Gminie Stepnica

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2022-12-29 12:24:11

NGO Otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Nr  98/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 roku w Gminie Stepnica

Do pobrania treść Zarządzenia Nr 98/2022

czytaj więcej » Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert