Aktualności

Dobre wieści

dodano: 2022-09-21 20:49:53

bloki w budowieRealizacja budowy mieszkań komunalnych na szczęście, mimo trudnych czasów  dla realizacji inwestycji, przebiega bez zakłóceń. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec lutego 2023 r. Oddamy do użytkowania dla naszych mieszkańców 46 mieszkań w tym 9 trzypokojowych, 29  dwupokojowych i 8 jednopokojowych tzw. kawalerek. Największy problem możemy mieć z zawarciem umowy na dostawę gazu. Z odpowiednim wnioskiem w tej sprawie wystąpiłem kilka miesięcy temu i czekamy na pozytywne jego rozpatrzenie.

Chciałbym Państwu przekazać jeszcze jedną bardzo dobrą wiadomość dotyczącą tej inwestycji. Bank Gospodarstwa Krajowego uwzględnił nasz wniosek o zwiększenie dotacji. Powodem złożenia przez Gminę odpowiedniego wniosku w tej sprawie, było znaczne podniesienie cen na materiały budowlane i stal, co spowodowało zwiększenie kosztów inwestycji. W dniu 21.09.2022 r. podpisałem aneks do umowy z bankiem zwiększający finansowe wsparcie o kwotę 1.505.571,52 zł. Aktualnie całkowity koszt inwestycji wyniesie 11.914.854,20 zł w tym dotacja z Funduszu Dopłat wyniesie 9.033.429,16 zł. Gmina Stepnica jest jedną z niewielu gmin w Polsce budujących mieszkania komunalne, które mieszkańcy gminy otrzymują na podstawie umowy najmu. W ostatnich 10 latach przydzieliliśmy już 151 takich mieszkań.

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Dobre wieści

Komentarz Burmistrza

dodano: 2022-09-21 15:31:13

logo informacjaCzytając komentarze  związane z zamknięciem przejazdu przez ul. Wł. Sikorskiego w Stepnicy potwierdzam, że mają Państwo rację. Interweniowałem w tej sprawie niejednokrotnie, ale niestety nie mam wpływu na inwestora Zarząd Dróg Wojewódzkich ani tym bardziej na wykonawcę firmę Strabag. Nie jest to inwestycja gminna, a wykonawca tłumaczy, że nie ma innego sposobu na jej realizację.

Prace ze względu na Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  muszą być  wykonywane kolejno na całej szerokości drogi w odcinkach 50 – 100 metrowych. Ale narzucony przez konserwatora tryb nie jest jedynym argumentem. Kolejnym jest wysoki poziom wód gruntowych oraz obecność torfu nawet na głębokości do 3,5 m. Wykopy w celu wymiany gruntu /torfu/ i bliskość zabudowań na płytkich fundamentach powoduje, że  wykopy muszą być na tych odcinkach na całej szerokości jezdni i muszą być zasypywane na bieżąco. W przeciwnym wypadku może dojść do zniszczeń w przyległych do drogi budynków. To wszystko powoduje, że nie można wprowadzić tymczasowego ruchu kołowego np. w miejscu chodników czy ścieżki rowerowej. Taki ruch odbywałby się  przy budynkach, co stanowiłoby zagrożenie dla tych budynków oraz dla zdrowia i życia mieszkających tam ludzi.

Dodatkowo na tym odcinku nie ma możliwości zorganizowania objazdu innego, niż wprowadzony przez firmę Strabag, ponieważ nie ma alternatywnej innej  drogi. Propozycja objazdu tuż obok oczyszczalni ścieków nie jest możliwa ze względu na zachowanie bezpieczeństwa ruchu. Takiego objazdu nie zatwierdzą odpowiednie służby. Wykonanie objazdu w tym miejscu bez zgody wspomnianych służb mogłoby doprowadzić do odpowiedzialności Gminy i Burmistrza w  przypadku kolizji czy uszkodzenia pojazdu. Wykonanie tego objazdu proponowaliśmy inwestorowi i wykonawcy robót jednak także z wyżej opisanych przyczyn nie wyrazili oni zgody na jego wykonanie.

Szanowni Państwo nigdy nie unikałem odpowiedzialności za sprawy, które były ode mnie zależne, ale proszę nie obciążać mnie odpowiedzialnością za realizację inwestycji na której przebieg mam niewielki wpływ.

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Komentarz Burmistrza

DODATEK WĘGLOWY - informacja dotycząca wypłaty

dodano: 2022-09-21 07:53:10

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do licznych zapytań dotyczących wypłaty dodatku węglowego informuję, że dotychczas gmina Stepnica nie otrzymała z budżetu państwa koniecznych do tego środków.

Jednocześnie chciałbym zwróci uwagę, że zgodnie z art. 52 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ma stanowić, że: „do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i nie zakończonych (...) stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Najistotniejsze zmiany w uprawnieniach do dodatku węglowego dotyczą:

- wprowadzenia zasady: jeden dodatek na jeden adres zamieszkania, czyli w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem (jeden adres = jeden dodatek).

- w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego został złożony dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego z tym samym adresem miejsca zamieszkania, to dodatek jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

- wydłużenia terminu załatwienia wniosku o wypłatę dodatku węglowego do 60 dni,

- zgodnie z zapisem ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która nowelizuje ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym nie uwzględnia się korekt deklaracji w CEEB, które zostały złożone po dniu 11.08.2022 r. Nie dotyczy to zgłoszeń do CEEB składanych po raz pierwszy.

Powyższe zmiany nie będą wymagały od Państwa złożenia nowych wniosków. Zapewniam, że pracownicy Ośrodka dokładają wszelkich starań, aby Państwa sprawy były załatwiane z należytą starannością, na możliwie wysokim poziomie obsługi, w zakresie od nas zależnym. Zmiany przepisów spowodowały jednak potrzebę powtórnej analizy dużej ilości wniosków, co może spowodować wydłużenie terminów zakończenia prowadzonych postępowań.

Jarosław Gruszczyński 

Dyrektor 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy

czytaj więcej » DODATEK WĘGLOWY - informacja dotycząca wypłaty

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

dodano: 2022-09-20 13:30:44

Centralana Ewdencja Emisyjności Budynków obrazek poglądowy Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przypominamy, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

Właściciele i zarządcy zobowiązani są ustawowo do zapewnienia (co najmniej jednej w roku) kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, podczas której będą również weryfikowane źródła ciepła.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.  

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-zmianaktualizacji

 

czytaj więcej » Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Szkoła w Racimierzu edukuje się i sprząta świat

dodano: 2022-09-20 10:58:15

śmieciarka i dzieci ze szkoły podstawowej w RaciemierzuSzkoła Podstawowa w Racimierzu, jak co roku przyłączyła się do akcji "Sprzątania Świata". Ważnym akcentem przedsięwzięcia była wizyta pracowników firmy PGK Sp. z o. o. z siedzibą w Goleniowie. Uczniowie mieli możliwość rozmowy z załogą obsługującą pojazd do odbierania odpadów, zapoznania się z budową śmieciarki, jej działaniem. Dodatkowo prelekcji  w zakresie gospodarki odpadami w kontekście ochrony środowiska udzielili Pani Monika Kotomska podinspektor  ds. gospodarki komunalnej  UMiG w Stepnicy oraz Pan Andrzej Weres  Komendant  Straży Miejskiej. 

Uczniowie otrzymali gumowe rękawice i worki na śmieci, a następnie wyruszyli wraz z opiekunami aby sprzątać okolice szkoły. Dzieci uczestniczyły w sprzątaniu z zaangażowaniem i z wielkim przejęciem. 29 Akcja ,,Sprzątanie Świata" była nie tylko spacerem integrującym poszczególne klasy. To przede wszystkim praktyczna lekcja szacunku do przyrody. Liczymy na to, że uczeń, który podniesie butelkę, puszkę czy papierek zastanowi się nad własnym postępowaniem i sam nie wyrzuci śmieci w nieodpowiednim miejscu. Chcielibyśmy, by wyedukowani w ten sposób młodzi ludzie przerwali łańcuch nieodpowiednich zachowań wobec bogactwa niszczonej przyrody. Mamy nadzieję, iż  w kolejnych latach worki będą wracały zupełnie puste i akcja okaże się całkowicie niepotrzebna z uwagi na kulturę, odpowiedzialność i ekologiczną postawę mieszkańców naszej Gminy.

czytaj więcej » Szkoła w Racimierzu edukuje się i sprząta świat

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

dodano: 2022-09-19 08:29:03

konsultacje społeczne logo Zgodnie  z Zarządzeniem Nr 63/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 września 2022 r. w dniach od 8  do 15 września 2022 r. prowadzono konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Stepnica do roku 2030.

Konsultacje prowadzono w formie badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu „Strategii Rozwoju  Turystyki Gminy Stepnica do roku 2030” na stronie internetowej gminy Stepnica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miasta i  Gminy w Stepnicy. 

Uwagi i opinie można było złożyć:

- na piśmie które można złożyć w siedzibie urzędu  w godz. od 7.30 do 15.30,  

- lub wysłać pocztą tradycyjną na adres urzędu,

- elektronicznie poprzez platformę e-PUAP,

- drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: sekretarz@stepnica.pl

We wskazanym terminie wpłynął jeden e-mail, który nie odnosił się do konsultowanego projektu strategii. 

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Informacja o wynikach konsultacji społecznych